The Construction of the Hybrid Package: Evolution of Product Concepts and Production Concepts Through Experiments with Artefacts

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2016-06-30
Date
2016
Department
Tuotantotalouden laitos
Department of Industrial Engineering and Management
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
274 + app. 3
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 108/2016
Abstract
This dissertation examines the innovation process of a hybrid package for food products as a bundle of practices, which engage both human and non-human actors. Despite the acknowledgement of the significance of integrated product and process development to innovation, the understanding of the interdependency between the development of products and production remains limited. To explore the intertwined trajectories of the product, production technology and production practices over time, the study draws on a practice-based approach to innovation. The study develops a relational approach to the analysis of the role of artefacts in collaboration and proposes using boundary object as an umbrella term for artefacts that mediate collaborative work. The study suggests that artefacts perform as boundary objects through mediating functions, which artefacts acquire as part of a practice. The study follows the development of the hybrid package and its production practices by analysing qualitative data that cover a period of eight years. The data originate from a research collaboration with a recently founded business unit of a paper company and they include interviews, observations and workshops. The study produces three main findings. First, boundary objects shaped the innovation process of the hybrid package in four ways. They attracted partners to join the collaboration, facilitated the development of the product's properties through collaborative and autonomous work, enabled the transfer of work tasks without direct communication between people and transformed the course of action through resistance. Second, the study identifies 11 mediating functions of boundary objects, which evolved from the mediation of communication to the mediation of experimentation practices over the course of a product development process. Third, the study demonstrates the intertwined evolution of the properties of the product and its production practices over time. The study provides new insight into the interaction between product development and production in the innovation process. The study demonstrates how engagements of humans and artefacts produced the properties of the hybrid package and created its manufacturing technology, organised the development process and resulted in the establishment of a business unit. The study bridges the innovation and the operations management literature by illustrating interdependencies of the trajectories of product concepts and production concepts. The study contributes to the literature on the roles of artefacts in collaboration demonstrating the multifunctional and transformative nature of boundary objects.

Tämä väitöskirja tarkastelee elintarvikkeille tarkoitetun hybridipakkauksen innovaatioprosessia joukkona käytäntöjä, joihin osallistuu sekä inhimillisiä että ei-inhimillisiä toimijoita. Huolimatta integroidun tuote- ja prosessikehityksen merkityksen tunnustamisesta innovaatiotoiminnassa ymmärryksemme tuoteinnovaatioiden ja tuotannon kehittämisen vuorovaikutuksesta on rajoittunutta. Tutkimus hyödyntää käytäntöperustaista lähestymistapaa innovaatioiden tutkimiseen tehdäkseen näkyväksi tuotteen, tuotantoteknologian ja tuotantokäytäntöjen toisistaan riippuvaisia kehityskulkuja. Tutkimus kehittää relationaalisen lähestymistavan artefaktien tehtävien tutkimiseen yhteistyötilanteissa ja ehdottaa rajakohteen käsitteen käyttöä sateenvarjoterminä yhteistoimintaa välittäville artefakteille. Tutkimus esittää artefaktien toimivan rajakohteina osana käytäntöä saamiensa välittämisfunktioiden kautta. Tutkimus seuraa hybridipakkauksen ominaisuuksien ja sen tuotantokäytäntöjen kehittymistä analysoimalla laadullista aineistoa, joka kattaa kahdeksan vuoden ajanjakson. Aineisto perustuu tutkimusyhteistyöhön paperiyhtiön vastikään perustetun liiketoimintayksikön kanssa ja siihen kuuluu haastatteluja, havainnointia ja työpajoja. Tutkimus tuottaa kolme päätulosta. Ensinnäkin, rajakohteet vaikuttivat hybridipakkauksen innovaatioprosessiin neljällä tavalla. Rajakohteet houkuttelivat kumppaneita liittymään yhteistyöhön, tukivat tuotteen ominaisuuksien kehittämistä välittämällä yhteistoiminnallista ja itsenäistä työskentelyä, mahdollistivat työtehtävien siirtymisen ilman suoraa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja muuttivat vastustamalla toiminnan suuntaa. Toiseksi, tutkimus tunnistaa 11 rajakohteiden välittämisfunktiota, jotka kehittyivät vuorovaikutuksen välittämisestä kokeellisten käytäntöjen välittämiseen tuotekehitysprosessin aikana. Kolmanneksi, tutkimus osoittaa tuotteen ominaisuuksien ja tuotantokäytäntöjen kehittymisen yhteen kietoutumisen. Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa tuotekehityksen ja tuotannon vuorovaikutuksesta innovaatioprosessissa. Tutkimus osoittaa, miten ihmisten ja artefaktien yhteistyö tuotti hybridipakkauksen ominaisuudet ja tuotantoteknologian, organisoi kehittämisprosessin ja johti liiketoimintayksikön perustamiseen. Tutkimus yhdistää innovaatioiden ja tuotannon johtamisen kirjallisuutta esittämällä tuotekonseptien ja tuotantokonseptien kehityskulkujen keskinäisen riippuvuuden. Lisäksi tutkimus tuo uutta artefaktien rooleja koskevaan kirjallisuuteen osoittamalla rajakohteiden olevan monitoiminnallisia ja muuntuvia.
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Kerosuo, Hannele, Docent, Ph.D., University of Helsinki, Finland
Keywords
boundary object, artefact, product concept, production concept, practice, action research, ethnography, innovation, product development, production, rajakohde, artefakti, tuotekonsepti, tuotantokonsepti, käytäntö, toimintatutkimus, etnografia, innovaatio, tuotekehitys, tuotanto
Other note
Citation