SHARE – a Video Supported Process for Observing Users in Real Context

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Käyttäjäkeskeinen tietoliikenneteknologia
Mcode
S3031
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
6+60
Series
Abstract
This thesis presents a feasibility study about piloting SHARE – a user-centered video analysis process, which incorporates storing and searching video-related observations as part of communication between designers and other stakeholders. Piloting was performed in facilitated workshops by three different companies from the technology industry: Kemppi, Konecranes, and Simosol. The three piloting companies agreed that remote retrospective video observation could have potential to replace on-site observation of users and wanted to try incorporating video recording and analysis into their existing product development processes. The feasibility study was performed to answer two questions: How does existing software tools and video analysis processes support efficient, collaborative, and remote video analysis and what are the key obstacles for adopting video observation as a significant method for user and customer studies in a product development process? The feasibility study was performed based on the work during several workshops. After each workshop, qualitative feedback about video observation and analysis was collected from the participants. This thesis also presents a literature review, which helped during the development and piloting of SHARE. The purpose of the literary review is to show how video recording could be utilized to study users and what are the advantages and drawbacks of three different video recording and analysis methods studied in published literature. The literary review also presents some of the tools used for qualitative video analysis and discusses if they could be used to store and search observations made by the product development team. The conclusions of this thesis were that, while video-supported processes have great potential to improve user and customer studies, they are still seen as too difficult to adopt. Most of the available tools also do not support all the requirements of product development organizations.

Tämä työ esittelee toteutettavuustutkimuksen, jossa kolme teknologiateollisuuden yritystä pilotoi käyttäjäkeskeistä videoanalyysiprosessia nimeltä SHARE. Pilottiyritykset olivat Kemppi, Konecranes ja Simosol. Yritykset olivat samaa mieltä siitä, että videoaineistoon perustuvalla havainnolla on mahdollisuuksia korvata käyttöympäristössä tapahtuva havainnointi, ja he halusivat kokeilla videotallennusta ja analysointia sisällyttämistä osana tuotekehitysprosessejaan. Toteutettavuustutkimuksessa järjestettyjen fasilitoitujen työpajojen tavoitteena oli löytää vastaus kahteen kysymykseen: Miten olemassa olevan työkalut ja videoanalyysiprosessit tukevat tehokasta, yhteistyönä ja käyttäjistä kaukana tehtävää videoanalyysiä ja mitkä ovat keskeisimmät esteet videoon perustuvan havainnoinnin omaksumiselle olennaisena osana käyttäjä- ja asiakastutkimuksia tuotekehityksen aikana. Videoaineistoon perustuvaan havainnointiin ja analysointiin liittyvää laadullista palautetta kerättiin kunkin työpajan jälkeen niihin osallistuneilta henkilöiltä. Tässä työssä esitellään lisäksi kirjallisuuskatsaus, joka tarvittiin SHARE-prosessin kehittämistä ja implementoimista varten. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on näyttää miten videota voi hyödyntää käyttäjien havainnoinnissa, sekä mitkä ovat videota mediana hyödyntävien tallennus- ja analysointimetodien edut ja haitat. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään myös joitakin työkaluja videoiden laadulliseen analysointiin ja sitä, miten ne sopivat tuotekehitystiimin havaintojen tallentamiseen ja hakemiseen. Tämän työn johtopäätös oli, että videota hyödyntävissä prosesseissa nähdään suurta potentiaalia parantaa käyttäjä- ja asiakastutkimuksia, mutta ne nähdään yhä hankalina ottaa käyttöön. Useimmat saatavilla olevat työkalut eivät myöskään vastaa kaikkiin tuotekehitysorganisaation tarpeisiin.
Description
Supervisor
Oulasvirta, Antti
Thesis advisor
Leinonen, Juha
Keywords
user-centered design, usability, video observation, SHARE, CatDV
Other note
Citation