Warehouse control in cloud infrastructure

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Translational engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
52 + 11
Series
Abstract
This thesis examines the shift from traditional on-premises Warehouse control systems (WMS) to cloud-based models, focusing on cloud-based warehouse control. It investigates the commercial feasibility and reliability of adopting cloud technologies in warehouse automation. The advent of software as a service (SaaS) technology and increasing capability of cloud computing offers enterprises to outsource the information technology (IT) infrastructure to the cloud. A Proof of Concept (PoC) model demonstrates practical aspects of implementation, including network connectivity and security measures. A Digital Twin (DT) of a warehouse with virtualized warehouse communication PLC devices is utilized in demonstrating the PoC to work. The case study in this thesis is to manage inventory flow in industrial warehouse through centralized remote warehouse control leveraging cloud technologies. Additionally, the research addresses security concerns and evaluates system reliability, particularly highlighting clustering techniques for enhanced dependability. The findings suggest that despite challenges, cloud-based systems offer significant advantages in scalability, efficiency, and cost-effectiveness, positioning them as a promising direction for the future of warehouse management.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan siirtymistä perinteisistä paikallisista varastonhallintajärjestelmistä (WMS) pilvipohjaisiin malleihin keskittyen pilvipohjaiseen varastonhallintaan. Työ tutkii pilviteknologioiden käyttöönoton kaupallisia näkökulmia ja luotettavuutta varastoautomaatiossa. Ohjelmistot palveluna (SaaS) teknologian ilmentyminen ja pilvilaskennan kapasiteetin lisääntyminen tarjoavat yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa tietotekniikan infrastruktuurin pilveen. Proof-of-Concept (PoC) malli esittää käytännön toteutustavan toteuttaa varastonohjauksen etänä, ottaen huomioon riskitekijät kuten verkkoyhteydet ja tietoturvallisuuden. PoC:n toimivuuden osoittamisessa hyödynnetään varaston digitaalista kaksosta (DT), jossa varaston laitteet ovat virtualisoitu digitaaliseen ympäristöön. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ohjata varaston virtaa teollisessa varastossa hyödyntäen pilviteknologioita. Varaston ohjaus toimii keskitetysti etäohjauksena. Lisäksi työssä tutkitaan tietoturvaongelmia ja arvioidaan keskitetyn varaston etäohjauksen luotettavuutta korostaen yhteyksien ja pilvi-infrastruktuurin kahdentamista. Tulokset viittaavat, että haasteista huolimatta pilvipohjaiset järjestelmät tarjoavat etuja skaalautuvuuden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden suhteen, mikä asettaa ne lupaavaksi suunnaksi tulevaisuuden varastonhallinnassa.
Description
Supervisor
Visala, Arto
Thesis advisor
Muntto, Jarno
Keywords
WMS, digital twin, SaaS, PLC, IaaS, cloud computing
Other note
Citation