Hämeentie 161 - Historiallisesti kerrostuneen rakennuksen muunneltavuus ja uusiokäyttö kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
172
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii Hämeentie 161:n muunneltavuutta ja uusiokäyttöä kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Rakennuksen alkuperäisen vaiheen on suunnitellut Theodor Höijer ja se on valmistunut vuosien 1897 ja 1899 välillä kankaita valmistavaksi tehtaaksi. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ja muunneltu useaan otteeseen ja se on ajan saatossa toiminut myös sähkölaitoksen varikkona ja viimeisimpänä ammattikorkeakoulu Metropolian opetustiloina. Ammattikorkeakoulu on kuitenkin muuttanut uusiin tiloihin, jonka seurauksena Hämeentie 161 on jäänyt tyhjilleen. Nyt Helsingin kaupunki valmistelee tontille asemakaavan muutosta ja kiinteistön myyntiä uudelle toimijalle. Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään rakennuksen alkuperäisen vaiheen suunnitellut arkkitehti Theodor Höijer sekä lähialueen ja rakennuksen historia ja nykytilanne. Toisessa osassa esitellään kolme esimerkkikohdetta teollisuusrakennusten uusiokäytöstä Suomessa sekä syvennytään Hämeentie 161:n ominaisuuksiin tarkastelemalla rakennuksen arkkitehtuuria, rakennejärjestelmiä, muunneltavuutta ja sisäisiä yhteyksiä. Kolmantena osana on toisen osan havaintoihin perustuva luonnossuunnitelma rakennuksen uusiokäytöstä kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Lähtötietoina toimivat kohdekäynneiltä poimitut havainnot, valokuvat, kohteeseen ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus sekä eri aikakausien arkkitehtipiirustukset. Tutkimusmetodeina ovat kirjallisuuskatsaus, paikan päällä havainnointi sekä kohteen analysointi lähdemateriaalin pohjalta.

This master's thesis looks into the adaptability and reuse of Hämeentie 161 as a cultural and event centre. The construction of the original building phase, designed by Theodor Höijer has been completed between years 1897 and 1899. Its original purpose was to function as a fabric producing factory. The building has later been expanded and modified on multiple occasions and it has also served as a garage for an electric power plant and most recently as campus for Metropolia university of applied sciences. Metropolia has now however moved to new premises and as a result Hämeentie 161 has been left unoccupied. The city of Helsinki is currently preparing a new area development plan and selling the building to a new operator. The thesis consists of three parts. In the first part the architect of the original building, Theodor Höijer and the history and current state of the building and surrounding area are introduced. The second part presents three examples of industrial buildings repurposed in Finland and focuses more deeply in the characteristics of Hämeentie 161 by looking into the architecture, structural systems, adaptability and internal accesses. The third part presents a reuse plan of Hämeentie 161 as a culture and event centre based on the findings of the second part. As source material, observations on site, photographs, literature related to the building in question and subject and architectural drawings from different eras are used. The chosen research methods are literature review, observation on site and analyzing the building trough the source material.
Description
Supervisor
Kuittinen, Matti
Thesis advisor
Korpela, Päivi
Keywords
uusiokäyttö, muuntojoustavuus, muunneltavuus, rakennussuunnittelu, kulttuurikeskus, Theodor Höijer
Other note
Citation