Luova työskentely lavastustaiteen osa-alueilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiolavastus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Kanditutkielmani Luova työskentely lavastustaiteen osa-alueilla kartoittaa miten lavastussuunnittelija ja etenkin hänen ohjaamansa työryhmä kokevat oman työskentelynsä osana lavastustaiteen luomisprosessia. Opinnäyte keskittyy tutkimaan miten työryhmän eri rooleissa työskentelevät yksilöt painottavat oman työnsä luovuuden ja toteuttavan työn suhdetta toisiinsa, tuoden esille tapoja hyödyntää tätä tietoa tulevaisuuden työskentelymalleissa. Tutkielman tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä ja merkittäviä eroja lavastuksen työryhmän työskentelyssä ja muodostaa kokonaiskuva luovuuden merkityksestä työskentelyn eri osa-alueilla. Tutkielmani syventyy tarkastelemaan lavastustyöryhmän toimintatapoja ja työkulttuuria, tarkastellen etenkin työryhmän omia kokemuksia pääasiallisen työtehtävänsä parissa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että vallitseva käsitys lavastuksen työtavoista elokuvan taiteellisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on puutteellinen. Hypoteesini on, että nykyiset käsitykset vastuualueista eivät välttämättä toimi luovuuden kannalta parhaalla tavalla. Tilalle tai rinnalle olisi mahdollista kehittää uusi tapa työskennellä. Uudenlainen työtapa mahdollistaisi paremmista lähtökohdista syntyvän luovan ajattelun ja näin ollen parantaisi koko lavastussuunnittelun tasoa elokuvissa ja tv-tuotannoissa. Työtapojen muutokset näkyisivät suunnittelun lisäksi myös lavastuksen toteutustavoissa. Paremmilla lähtökohdilla viittaan koko lavastustyöryhmän parempaan järjestäytyneisyyteen ja luovaa työskentelyä mahdollistavaan ilmapiiriin. Tutkimus pyrkii haastamaan nykyisen tiukan hierarkkisen ajatusmallin, johon kuuluu luovien ideoiden arvottaminen position mukaan. Tämä osaltaan vahvistaa ongelmallista nerokulttia elokuva-alalla. Ensimmäisessä luvussa käsittelen lavastusta elokuvataiteen osa-alueena, sekä työkulttuurin taustoja ja sen muotoutumista nykymalliin. Käyn läpi myös hierarkkisen mallin toimintaa, sen luomia ongelmia ja tarjoamia hyötyjä ryhmän johtamisessa. Toisessa luvussa avaan lavastustaiteen alueella tapahtuvaa luovaa ja toteuttavaa työtä. Tutkimuksen pohjana käytän lavastustaiteen parissa työskenteleville laatimaani kyselytutkimusta, jonka avulla kartoitan etenkin lavastuksen työryhmässä työskentelevien kokemuksia. Samalla selvitän alempana vallitsevassa hierarkiassa olevien motivaatiota omaan työhönsä ja mielipiteitä työkulttuuriin liittyen. Kolmannessa luvussa esittelen yhteisöllisemmän työskentelyn vaihtoehtoisena tapana tuottaa elokuvalavastusta. Pyrin haastamaan perinteisiä työmetodeja ja hakea joustavuutta tiukkaan hierakkiseen malliin, käyden läpi myös mahdollisia ongelmakohtia.
Description
Supervisor
Mäkinen, Kaisa
Thesis advisor
Turunen, Kimmo
Mäkinen, Kaisa
Keywords
luovuus, elokuva, lavastus, lavastussuunnittelu, yhteisö, ryhmätyö, hierarkia, johtaminen
Other note
Citation