Pavilion in the Market Square of Helsinki - movable textile construction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
In this Master's thesis a movable textile construction in the form of a Pavilion is designed to the Market Square of Helsinki. The theory section deals with the background to the design work, giving an overview of the history of tensioned textile structures, development in this field and the design process. In addition some examples of textile architecture are presented which were explored during the designing process. The thesis is limited to deal mechanically tensioned textile structures, leaving pneumatic structures almost entirely outside. Architectural tensioned textile structures have only evolved in their present form in the last 50 years to their existing form. They can be said to be hybrids of bridge structures and tent architecture. German architect Frei Otto, who is said to be pioneer in this field, created the design principles for this industry and attracted a circle of enthusiastic professionals. The development of textile materials has created new opportunities for the use of structures of this kind. Long spans can be obtained with these light, firm and flexible materials and because of their translucent nature they are suitable for large roof structures. The cooperation between architect, engineer and manufacturer is important in the design process of these structures. The design section of the thesis consists of an analysis of the site and the plan of the Pavilion. The analysis of the Market Square in Helsinki briefly describes the historical layers and the current shape of its cityscape, also taking into account the social aspects. The plan describes the shape of the Pavilion and its relationship to the existing urban environment also its basic structures and direction-giving details. The aim of the work is to present the planning process of the tensioned textile structures in architecture and to present a plan of movable and floating Pavilion that develops the urban space in the Market Square of Helsinki. Society is evolving faster and faster. The urbanization of the city calls for a high degree of adaptability. A satisfactory development of the urban space can be achieved with either impressive or spectacular or with more conventional tensioned textile structures.

Diplomityössä suunnitellaan Helsingin Kauppatorille siirrettävä tekstiilirakenteinen paviljonki. Teoriaosassa on selvitetty suunnittelutyön taustoittamiseksi jännitettyjen tekstiilirakenteiden historiaa, kehitystä ja suunnitteluprosessia. Lisäksi työssä esitellään tekstiiliarkkitehtuurin esimerkkejä, joilla on tutkittu suunnittelutyön edistyessä. Työ rajautuu tarkastelemaan mekaanisesti jännitettyjä tekstiilirakenteita pneumaattisten rakenteiden jäädessä pääosin ulkopuolelle. Arkkitehtoniset jännitetyt tekstiilirakenteet ovat kehittyneet vasta viimeisen 50 vuoden aikana olemassa olevaan muotoonsa. Niiden voidaan sanoa nykyisin olevan siltarakenteiden ja teltta-arkkitehtuurin hybridejä. Alan pioneerina tunnettu saksalainen arkkitehti Frei Otto loi alalle suunnitteluperiaatteita ja synnytti ympärilleen innostuneen joukon alan osaajia. Tekstiilimateriaalien kehittyminen on luonut uusia mahdollisuuksia rakenteiden käytölle. Kevyinä, lujina ja joustavina materiaaleina niillä saadaan aikaan pitkiä jännevälejä. Valonläpäisevyyden takia ne sopivat laajojen kattopintojen materiaaleiksi. Jännitettyjen tekstiilirakenteiden suunnitteluprosessissa yhteistyö suunnitteluosapuolten, arkkitehdin, insinöörin ja valmistajan välillä on tärkeää. Suunnittelutyön osuus koostuu paikan analyysistä ja paviljonkisuunnitelmasta. Analyysissä kuvataan lyhyesti Helsingin Kauppatorin historiallista kerroksellisuutta ja tämän hetken kaupunkitila huomioon ottaen myös sosiaalisia näkökulmia. Suunnitelmassa kuvataan rakenteen muoto ja sen suhde olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, paviljonkitilan toiminnallisuus, perusrakenteet ja tarvittavat suuntaa-antavat detaljit. Työllä pyritään kuvaamaan jännitettyjen tekstiilirakenteiden suunnitteluprosessia ja esittämään suunnitelma siirrettävästä tekstiilirakenteisesta paviljongista Helsingin Kauppatorin kaupunkitilan kehittämiseksi. Yhteiskunta kehittyy yhä nopeammin. Kaupungistuminen vaatii kaupunkitilan muuntautumiskykyä. Jännitetyillä tekstiilirakenteilla voidaan aikaansaada sekä tavanomaisempia että spektaakkelimaisia ratkaisuja kaupunkitilan kehittämiseen.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Keywords
textile architecture, tekstiiliarkkitehtuuri, pavilion, tekstiili, textile construction, paviljonki, tensile structure, tekstiilirakenne, jännitetty rakenne
Other note
Citation