Systems Intelligence Inventory

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
36 + [21] s.
Series
Abstract
Systems Intelligence is intelligent behaviour in the context of complex systems involving interaction and feedback. The concept has been introduced in 2002 in Helsinki University of Technology and explored in a series of essay collections. In this study, the concept is expanded by introducing and developing a quantitative measurement tool of trait Systems Intelligence in the form of a self-report questionnaire. The items and factors in this questionnaire form the trait-SI inventory. The development process in this study produces two inventories for trait-SI by applying both exploratory and confirmatory factor analysis methods. The full inventory consists of 50 items and eight factors. The short-form version of the same inventory consists of 32 items. Both are based on a simple factor structure, where each item loads to a single factor with a unit weight loading. The reliability and validity of the inventories are assessed to the extent allowed by the current data and are found to be decent. Further studies will focus on improving the factorial validity of the inventory and in relating the inventory to other similar already existing concepts.

Systeemiäly (SI) on älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja luovasti. Käsite on esitelty vuonna 2002 Teknillisessä korkeakoulussa ja sitä on tutkittu ja käsitelty esseekokoelmien julkaisusarjalla. Tässä tutkimuksessa käsitettä laajennetaan kehittämällä kvantitatiivinen työkalu systeemiälyn piirteiden mittaamiseen itsearviointilomakkeella. Tätä mittaustyökalua kutsutaan systeemiälykyselyksi. Tutkimuksessa kuvailtu kehitysprosessi soveltaa eksploratorista ja konfirmatorista faktorianalyysiä tuottaakseen kaksi systeemiälykyselyä. Täysi kysely sisältää 50 kysymystä ja kahdeksan faktoria. Lyhyt versio kyselystä sisältää 32 kysymystä. Kummatkin perustuvat yksinkertaiseen faktorirakenteeseen, missä jokainen kysymys katsotaan kuuluvaksi vain yhteen faktoriin yksikköpainolla. Kyselyiden luotettavuutta ja validiteettiä arvioidaan nykyisen aineiston sallimissa rajoissa ja ne havaitaan kohtalaisiksi. Jatkotutkimukset keskittyvät kyselyiden faktorivaliditeetin parantamiseen ja kyselyiden vertailuun jo olemassa olevien samankaltaisten käsitteiden kanssa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Keywords
systeemiäly, älykkyys, persoonallisuus, eksploratorinen, konfirmatorinen, faktorianalyysi, rakenneyhtälömallinnus, psykometria, tilastotiede, kysely, systems intelligence, intelligence, personality, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, structural equation modeling, psychometrics, statistics, inventory
Other note
Citation