Designing game services

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Since the 1980s the digital game industry has grown into the world’s biggest entertainment business. The broadening of the scope of gaming and gamers has required a transformation in design approaches, as the gameplay-centric design is not adequate alone. A holistic design approach and understanding of the gaming experience as a whole, including the design of game related services offer an extremely important competitive advantage for making sustainable and profitable gaming business. Attempts to designing game services can be seen in the field but these efforts are debatable from the perspective of service design and may be misleading. Service design as a theory or set of methods and tools is basically an unknown topic in the game industry. The objective of this thesis is to clarify the meaning of service design in the context of games and to introduce how it could be utilized in the game industry when developing game related services. Additionally, the thesis aims to create a visually clear and understandable concept of a service design toolkit suitable for use by game developers. The thesis presents a review of service design processes and tools, game design processes and tools and ways to design user’s experiences in both of these fields later on comparing and analyzing their similarities and differences. The knowledge gained from the literature review guides the designing of a tentative game service toolkit concept. The results show that the best way to utilize service design methods and tools in the context of game industry is to modify such versions of them, which takes into account the background and knowledge base of game developers. However, it should be noted that understanding and beginning to use service design tools correctly is a very challenging task without help from a professional service designer. By carefully choosing a narrow but comprehensive selection of service design tools, the coherency and clarity of the resulting design process can be ensured and those who are interested can easily find more information about each service design tool.

1980-luvulla aloitettu digitaalisten pelien tekeminen ja tuottaminen on vuosien varrella kasvanut maailman suurimmaksi viihdeteollisuudeksi. Samalla kun erilaisten pelien ja pelaajatyyppien kirjo on laajentunut, vaatimukset suunnittelun lähtökohdista ovat muuttuneet, eikä pelattavuuskeskeinen suunnittelu yksistään ole riittävä lähtökohta suunnittelulle. Holistinen suunnitteluasenne ja pelikokemuksen ymmärtäminen yhtenä isona kokonaisuutena mukaan lukien peleihin liittyvien palveluiden suunnittelun tarjoavat erittäin tärkeän kilpailuedun pitkäaikaisten ja taloudellisesti kannattavien pelien suunnitteluun. Peleihin liittyviä palveluita on jo kehitetty alan sisällä, mutta palvelumuotoilun näkökulmasta niiden tarkoitusperät ovat kiistanalaisia ja jopa harhaanjohtavia. Palvelumuotoilu itsessään ei vielä ole tuttu asia peliteollisuudelle sen enempää teoriana, kuin menetelmien ja työkalujen kokonaisuutena. Tämän opinnäytetyön tarkoitus onkin kirkastaa mitä palvelumuotoilu voi tarkoittaa peleihin liittyen, ja esitellä kuinka sitä voitaisiin hyödyntää peleihin liittyvien palveluiden suunnittelussa. Lisäksi on tarkoitus suunnitella pelinkehittäjien käyttöön sopiva visuaalisesti selkeä ja helposti ymmärrettävä konsepti palvelumuotoilun työkalusetistä. Opinnäytetyö sisältää katsauksen sekä palvelumuotoilun että pelisuunnittelun prosesseihin ja työkaluihin ja esittelee käyttäjäkokemuksen suunnittelutapoja näillä kahdella alalla vertaillen ja analysoiden lopuksi niiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kirjallisuuskatsaus muodostaa pohjan kokeellisen pelipalveluiden työkalusettikonseptin suunnittelulle. Opinnäytetyön lopputulos osoittaa, että paras tapa hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja pelisuunnittelun yhteydessä on muokata niistä sellaiset versiot, jotka huomioivat pelikehittäjien taustan ja olemassa olevan tietopohjan. On kuitenkin huomioitava, että palvelumuotoilun työkalujen ymmärtäminen ja oikea käyttöönotto on erittäin vaikeaa ilman palvelumuotoilijan apua. Tarkasti mutta kattavasti rajattu valikoima sopivia palvelumuotoilun työkaluja pitää suunnitteluprosessin johdonmukaisena ja selkeänä, mutta takaa samalla että aiheesta kiinnostuneet löytävät helposti lisätietoa valituista työkaluista.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Thesis advisor
Hyysalo, Sampsa
Keywords
service design, service experience, toolkit, game services, game design, processes
Other note
Citation