Functional Specification of Information System Support for Virtual Enterprise Operational Scheme

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2000
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
en
Pages
115+32
Series
Abstract
Diplomityön tavoite on määritellä sellaisen tietojärjestelmän toiminnallisuus, joka tukee virtuaaliyrityksen (eng. Virtual Enterprise) operatiivista toimintaa. Diplomityö perustuu ESPRIT tutkimusprojektiin nro 28488, Gnosis - The Virtual Factory. Diplomityön ensimmäisessä vaiheessa mallinnetaan virtuaaliyrityksen liiketoimintaprosesseja, jotta niiden erityispiirteet voidaan tunnistaa. Liiketoimintaprosessien mallinnuksen perusteella luodaan virtuaaliyritykselle eräänlainen referenssimalli. Diplomityössä keskitytään erityisesti tuotantoon ja logistiikkaan liittyviin toimintoihin virtuaaliyrityksessä. Diplomityön toisessa vaiheessa tutustutaan kaupallisten tietojärjestelmien tarjoamaan toiminnallisuuteen, ja sitä kautta saadaan tärkeää informaatiota siitä, millaista toiminnallisuutta ne pystyvät tarjoamaan. Edellisen selvityksen perusteella arvioidaan tällaisten tietojärjestelmien soveltumista virtuaaliyrityksen toiminnan tueksi. Diplomityössä käsitellään lisäksi kahta Gnosis-VF projektissa mukana olevaa teollisuusyritystä eräänlaisina case-tapauksina teollisuusyritysten vaatimuksista tietojärjestelmille. Diplomityön toiminnallisessa määrittelyssä huomioidaan joitakin case-yritysten toiminnallisia vaatimuksia. Diplomityön päätavoitteena on laatia tietojärjestelmän toiminnallinen määrittely, joka tukee virtuaaliyrityksen operatiivista toimintaa mahdollisimman yleisellä tasolla. Toiminnallinen määrittely sisältää VE Managerin (virtuaaliyrityksen pääyritys) ja VE Partnerin (virtuaaliyrityksen yhteistyöyritys) toiminnot, yritysten välistä tiedonsiirtoa kuvaavat interaktiodiagrammit sekä interaktioihin liittyvien viestien ja niiden tietosisällön määrittelyt. Diplomityö on yksi lähestymistapa verkostonlaajuisen tuotannon suunnitteluun ja hallintaan virtuaaliyritysympäristössä. Näkökulmana diplomityössä on tietojärjestelmän toiminnallisuus virtuaaliyrityksen toiminnan tukena.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari O.
Keywords
virtual enterprise, virtuaaliyritys, information system, tietojärjestelmä, functional specification, toiminnallinen määrittely
Other note
Citation