Monifaasifluidisaatioreaktorin mallinnus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
xvii + 121 s. + liitt. 6
Series
Abstract
The aim of this research was to identify the different factors affecting the performance of a multiphase fluidized-bed reactor (MFR) which is extensively applied in process industry. The literature part first introduced different MFR-types, reactor construction and catalyst. Subsequently, the factors that should be considered in the reactor modelling, phases' holdups, hydrodynamic regimes, dynamics of the bubbles, dynamics of the solid particles and mass transfer were reviewed. Furthermore, the effects of variables (temperature, pressure, superficial velocities, amount of solid and particle size) on different factors were studied. In the applied part, different measurements and correlations of the essential parameters in MFR modelling (gas, holdup, bed voidage, bubbles rise velocity, Sauter diameter of bubbles and mass transfer coefficient) were aggregated. Measurements were compared with each other and with values of commercial-scale reactors. After that, correlations were compared with literature measurements and the best correlations were proposed for the modelling of MFR.

Tämän työn lähtökohtana oli tarve mallintaa teollisuudessa laajalti käytössä olevan monifaasifluidisaatioreaktorin (MFR) toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn kirjallisuusosassa tutustuttiin ensin eri MFR-tyyppeihin, niiden toimintaan, rakenteeseen ja reaktorissa käytettyihin katalyytteihin. Tämän jälkeen perehdyttiin reaktorin mallinnuksessa huomioitaviin tekijöihin (faasien tilavuusosuudet, reaktorin virtausalue, kuplien ja kiintoaineen dynamiikka sekä aineensiirto) sekä niihin vaikuttaviin muuttujiin (lämpötila, paine, faasien virtausnopeudet sekä kiintoaineen määrä ja partikkelikoko). Soveltavassa osassa kerättiin kirjallisuudesta MFR:n mallinnuksen kannalta oleellisten parametrien (kaasun tilavuusosuus, pedin huokoisuus, kuplien nousunopeus, kuplien Sauterin halkaisija sekä aineensiirtokerroin) korrelaatioita ja mittaustuloksia. Mittauksia vertailtiin sekä toisiinsa että teollisuudessa käytettyjen reaktoreiden arvoihin. Vertailun perusteella todettiin miten mittaussarjat eroavat toisistaan ja mitkä mittaukset vastaavat tarkimmin teollisuuden reaktoreiden arvoja. Lopuksi tutkittiin korrelaatioiden vastaavuutta mittaustuloksiin ja parhaimpia korrelaatioita suositeltiin MFR-reaktoreiden mallinnukseen.
Description
Supervisor
Alopaeus, Ville
Thesis advisor
Pyhälahti, Antti
Keskinen, Kari
Aittamaa, Juhani
Keywords
multiphase fluidized-bed reactor, monifaasifluidisaatioreaktori, correlations, korrelaatiot, hydrodynamics, hydrodynamiikka, dynamics of the bubbles, kuplien dynamiikka, mass transfer coefficient, aineensiirtokerroin
Other note
Citation