The Role of Organizational Culture in Transformation - Two case studies in the context of retail and construction industries

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph)
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
190
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 77/2019
Abstract
These two case studies aim to illuminate organizational culture's role during a transformation, more specifically in the integration process of an M&A and in the development and implementation phases of an integrated project alliance. The M&A case is situated in the environment of retailing, and the project alliance case in the context of the construction field. As a contextual theme, there is a need for studies that get into the underpinnings of organizational culture in various environments. Retail trade and construction represent quite remarkable industries, but despite their being very personnel intensive fields, there are only a few studies concentrating on people issues, or—more specifically—on organizational culture. The role of organizational culture in transformation was described by evaluating whether the role hinders or supports the change. As a conclusion, it was stated that the assumptions of the role were not totally integrated but instead were controversial in their attitudes about the role of organizational culture during certain phases. The supportive role was most effective in situations where the values and rules of the game were in line with the learning of the history or with the culture of the other co-operating companies. It also became obvious that instead of one integration process, there were pluralist unsynchronized, parallel integration processes to be identified. The contextual nature of organizational culture was analyzed by including aspects such as owner culture and the effect of other stakeholders, together with cultural issues of norms, values and basic assumptions. To conclude, the hindering role, or inertia, was noticed in situations where there was a mismatch between the intraorganizational business system and operating processes in case one. In case two, the hindering role was most obvious when the original organizational cultures of participating organizations and the core team were mismatched. The different background and cultural basis of owners/stakeholders prolonged the time for finding a new balance in the system. The multi-store structure and the distance between the organizational level appeared in fragmented attitudes and opinions of changes, and were factors influencing the pace of cultural turns in case one. In case two, the organizational culture of the project team emerged to be quite integrated, but the field organization was acting simultaneously according to its own behavioral rules. Besides the above observations, the most significant implications of this study were the different timing of cultural clashes and the versatile roles of the organizational culture through multiple parallel integration processes that follow the organizational design. The meaning of owner culture was also among the interesting findings that deserve further research.

Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on valaista organisaatiokulttuurin roolia transformaatiossa, tarkemmin yrityskaupan integraatiovaiheessa sekä integroidun projektiallianssin kehitys- ja implementointivaiheissa. Yrityskauppatapaus sijoittuu kaupan alalle, ja projektiallianssi rakennusalalle. Koska organisaatiokulttuuri on varsin kontekstisidonnainen teema, tarvitaan tutkimuksia, jotka kartoittavat organisaatiokulttuurin perustuksia erilaisissa ympäristöissä. Vähittäiskauppa ja rakentaminen edustavat merkittäviä toimialoja, mutta vaikka nämä alat ovat henkilöstövaltaisia, niiden parissa on tehty vain vähän henkilöstöä ja organisaatiokulttuuria koskevaa tutkimusta. Organisaatiokulttuurin roolia transformaatiossa kuvattiin arvioimalla, oliko rooli muutosta estävä vai sitä tukeva. Johtopäätöksenä todettiin, että olettamukset roolista eivät olleet täysin yhteneväiset, vaan että organisaatiokulttuurin roolista oli varsin ristiriitaisiakin näkemyksiä integraation eri vaiheissa. Muutosta tukeva rooli oli tehokkain tilanteissa, jossa arvot ja toimintatavat säännöt olivat linjassa aikaisempien kokemuksien kanssa, tai projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden kulttuurin kanssa. Oli myös ilmeistä, että yhden integraatioprosessin sijaan voitiin tunnistaa useampia eri tahdissa eteneviä rinnakkaisia integraatioprosesseja. Organisaatiokulttuurin kontekstisidonnaisuutta analysoitiin mm. omistajakulttuurin näkökulmasta ja huomioimalla eri sidosryhmien vaikutus sekä kulttuuriset normit, arvot ja perusoletukset. Estävää roolia ja inertiaa oli todettavissa kaupan alalle sijoittuvassa tutkimuksessa tilanteissa, jossa oli epätasapainoa organisaation sisäisen liiketoimintamallin ja operatiivisten prosessien kesken. Toisessa tutkimuskohteessa estävä rooli oli selkein tilanteissa, jossa projektiin osallistuvien emo-organisaatioiden ja ydinryhmän kulttuurissa oli epäsuhtaa. Omistajien ja eri sidosryhmien erilaiset taustat ja kulttuurilliset perustat hidastivat tasapainon löytämistä. Kaupan alan tutkimuskohteessa monimyymälärakenne ja etäisyys organisaation eri tasojen välillä näkyi fragmentoituneissa asenteissa ja mielipiteissä muutoksesta vaikuttaen myös muutoksen vauhtiin. Rakennusalan esimerkissä projektitiimin organisaatiokulttuurista muodostui melko yhtenäinen, mutta samanaikaisesti kenttäorganisaation toimintaa leimasi varsin erilainen kulttuurillinen käyttäytymisnormisto. Näiden havaintojen lisäksi tämän tutkimuksen merkittävimmät implikaatiot olivat kulttuuristen yhteentörmäysten eritahtisuus ja kulttuurin erilaiset roolit organisaation rakennetta noudattavissa rinnakkaisissa integraatioprosesseissa. Myös omistajakulttuurin merkitys on tutkimuslöydös, joka toimisi mielenkiintoisena jatkotutkimuskohteena.
Description
Supervising professor
Lindblom, Arto, Prof., Aalto University, Department of Marketing, Finland
Keywords
organizational culture, retail, construction, M&A, project alliance, integrated project delivery, organisaatiokulttuuri, vähittäiskauppa, rakentaminen, yrityskauppa, projektiallianssi, integroitu projektitoimitus
Other note
Citation