Towards sustainable urban mobility: How to design behaviour change interventions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-17
Department
Major/Subject
Human-Computer Interaction
Mcode
SCI3062
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
99 + 8
Series
Abstract
Mobility is essential for both people and goods, and their needs for transportation. Collaboration across the public and private sector as well as government and other stakeholders, along with citizens, is required to develop sustainable mobility systems. Recently, the design of urban mobility systems has become a key domain of investigation and planning behaviour change interventions for public authorities and other stakeholders, who are interested in building functioning mobility systems and promoting sustainability goals. This thesis presents results from a study aimed to explore the design of behaviour change intervention for sustainable urban mobility in the city of Espoo, Finland. Firstly, co-design workshops were conducted in order to ideate design concepts together with citizens, which could encourage them to transport in more eco-friendly ways in their daily lives. Secondly, a user study was conducted with four participants, in which they were provided rewards if they cycled to the grocery shop over a time period of two to four weeks. Lastly, semi-structured interviews were conducted with participants to find out their experience of the behaviour change design intervention. In addition, two semi-structured interviews were conducted with grocery store and shopping centre representatives to explore their point of view about the design concept idea and its potential business interest. As a result of the study, three main themes were identified which can affect how design intervention can nudge a behavioural change towards more eco-friendly mobility. The designed behaviour change intervention can motivate people to perform target behaviour by providing monetary interests, health benefits and ethical implications. However, the design intervention investigated in this study did not produce significant results in terms of behavioural change. In summary, this thesis provides an experimental study for designing a sustainable behaviour change intervention in the context of urban mobility. Even though the designed behaviour change intervention is experienced as motivating, it does not necessarily trigger a change in behaviour. Additionally, in order to achieve the desired outcomes, iteration of behavioural design examined in this study is advised.

Liikenne on välttämätöntä sekä ihmisille että tavaroille, ja heidän liikkumiselleen sekä kuljetuksen tarpeille. Julkisen ja yksityisen sektorin sekä hallituksen ja muiden sidosryhmien että kansalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä tarvitaan kestävien liikennejärjestelmien kehittämiseksi. Viime aikoina kaupunkiliikennejärjestelmien suunnittelusta onkin tullut keskeinen tutkimus- ja suunnittelutoimien alue viranomaisille ja sidosryhmille, jotka ovat kiinnostuneita toimivien liikennejärjestelmien rakentamisesta ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä. Tämä opinnäytetyö esittelee tuloksia tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on tutkia käyttäytymisen muutoksen suunnittelua kestävän kaupunkiliikkumisen edistämiseksi Espoon kaupungissa. Ensiksi tutkimuksessa järjestettiin yhteissuunnittelutyöpajoja, joiden tarkoituksena oli ideoida suunnitelmia yhdessä kaupunkilaisten kanssa, jotka voisivat kannustaa heitä liikkumaan ympäristöystävällisemmin keinoin heidän jokapäiväisessä elämässään. Seuraavaksi suoritettiin käyttäjätutkimus, johon osallistui yhteensä neljä henkilöä. Heille annettiin palkintoja, mikäli he pyöräilivät ruokakauppaan kahden tai neljän viikon tutkimusjakson aikana. Lopuksi tutkimuksessa pidettiin haastatteluja osallistujien kanssa, jotta saataisiin selville osallistujien käyttäjäkokemuksensa käyttäytymisenmuutosinterventiosta. Lisäksi kaksi haastattelua tehtiin ruokakauppojen ja kauppakeskusten edustajien kanssa alan asiantuntijoiden näkemyksen selvittämiseksi suunnitellusta konseptista sekä sen liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Tutkimuksen tuloksina tunnistettiin kolme pääteemaa, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten suunnittelutoimet voivat ohjata käyttäytymisen muutosta kohti ympäristöystävällisempää liikkuvuutta. Käyttäytymisenmuutosinterventiot voivat motivoida ihmisiä käyttäytymään halutulla tavalla tarjoamalla rahallisia etuja, terveydellisiä hyötyjä sekä eettisiä vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa tutkittu käyttäytymisenmuutosinterventio ei kuitenkaan tuottanut merkittäviä tuloksia osallistujien käyttäytymisen muutoksessa. Tiivistettynä, tämä opinnäytetyö tarjoaa kokeellisen tutkimuksen kestävän käyttäytymisen muutoksen suunnittelemiseksi kaupunkiliikkumisen yhteydessä. Vaikka suunniteltu käyttäytymisenmuutosinterventio koettiin motivoivaksi, se ei kuitenkaan välttämättä aiheuttanut muutosta käyttäytymisessä. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkitun käyttäytymisen suunnittelun iteraatiota suositellaan haluttujen tulosten saavuttamiseksi.
Description
Supervisor
Hölttä-Otto, Katja
Thesis advisor
Hyvärinen, Jaana
Hilden, Elina
Keywords
designing for behavioural change, behaviour change intervention, sustainability, urban mobility, co-designing
Other note
Citation