Suomen kiinteistökannan energiatehokkuuspotentiaalin arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Rakennusten lämmitys muodostaa 27 % Suomen energiankulutuksesta, joten kiinteistökannan energiatehokkuuden parantaminen on olennaista ilmastonmuutoksen vaikutusten hidastamiseksi. Lisäksi energiantuotannon rajallisuus sekä siirtymä uusiutuvaan energiaan lisäävät painetta vähentää kokonaisenergiankulutusta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tämän takia on merkityksellistä tutkia parhaita menetelmiä rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on määrittää parhaat toimenpiteet eri kiinteistötyyppien energiatehokkuuden parantamiseen sekä arvioida niiden vaikutuksia kiinteistön elinkaarikustannuksiin, energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Nämä tulokset saadaan energiasimulointien, asiantuntijahaastatteluiden ja kirjallisuuden avulla. Lisäksi työssä analysoidaan energian hintojen nousun ja EU:n energiapolitiikan vaikutuksia energiakorjausasteen kehitykseen. Lopuksi työssä arvioidaan parhaiden energiatoimenpiteiden säästöpotentiaalia Suomen kiinteistökannan kokonaisenergiankulutukseen ja -hiilidioksidipäästöihin. Tulosten perusteella parhaat toimenpiteet eri kiinteistötyyppien energiatehokkuuden parantamiseen ovat lämpöpumput ja erityisesti maalämpöpumput. Tämän lisäksi ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteen kasvattaminen ja aurinkopaneelit ovat kustannustehokkaita toimenpiteitä. Rakennusten lisäeristäminen ei ole yleisesti kannattavaa. Parhailla toimenpideyhdistelmillä säästetään 55–71 prosenttia energiankulutuksessa eri kiinteistötyypeissä. Kaikkien asuinkerrostalojen, toimistojen ja kaupan kiinteistöjen yhteenlaskettu säästöpotentiaali vastaa 3,2 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta.

Space heating accounts for 27 % of Finnish energy consumption. Because of this, increasing the energy efficiency of buildings is essential to reduce the effects of global warming. Additionally, the limited capacity of energy production and clean energy transition reinforce the requirement to reduce energy consumption globally. As a result, it is necessary to assess the best measures to improve the energy efficiency of different types of buildings. The objective of this research is to determine the best measures to increase the energy efficiency of different types of buildings and evaluate their effects on life cycle costs, energy consumption and emissions. The results are acquired through energy simulations, expert interviews, and a literature review. Additionally, the effect of increased energy prices and energy policies on the rate of energy retrofits are analyzed. Finally, the energy efficiency potential of energy measures to reduce the total energy consumption and emissions in Finland is evaluated. According to the results, the best measures to increase the energy efficiency of buildings are heat pumps and especially ground-source heat pumps. Additionally, increasing the efficiency of heat recovery in ventilation and installing solar panels is cost-effective. Generally, it is not profitable to improve the insulation of building structures. Optimal combinations of measures decreased the energy consumption 55–71 % in different types of buildings. The combined energy saving potential of apartment buildings, office buildings and grocery stores equals 3,2 % of the total energy consumption in Finland.
Description
Supervisor
Kosonen, Risto
Thesis advisor
Karvinen, Timo
Keywords
energiatehokkuus, energiatoimenpiteet, energiasimulointi, energiankulutus, korjausrakentaminen
Other note
Citation