Suurten suomalaisten opiskelija-asuntosäätiöiden nykyiseen kiinteistökantaan kohdistuvat muutospaineet: kysynnän ja tarjonnan ristiriita

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Kiinteistötalous
Mcode
M3003
Degree programme
Master’s Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
100+26
Series
Abstract
Suomalaiset opiskelija-asuntomarkkinat tulevat kohtaamaan lähitulevaisuuden aikana merkittäviä opiskelijoiden asuntokysyntään vaikuttavia muutospaineita niin tulevien lukukausimaksujen ja opintotuen muutoksen seurauksina kuin opiskelijoiden muuttuneiden asumisen ihanteiden ja tarpeiden vaikutuksesta. Muutoksien nähdään koskettavan erityisesti suurten opiskelijakaupunkien opiskelija-asuntosäätiöitä, joiden kiinteistösalkkuja tulevat rasittamaan vaikean vuokrattavuuden muodossa erityisesti heikon sijainnin ja/tai heikon teknisen kunnon omaavat yksittäiset kiinteistökohteet, joissa on erityisesti paljon asuntotyypeiltään jo valmiiksi heikosti kysyntään vastaavia soluasuntoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ratkaista, kuinka suuret suomalaiset opiskelija-asuntosäätiöt saavat nykyisen kiinteistökantansa vastaamaan tehokkaammin markkinoita kohtaavia asuntokysynnän muutospaineita. Tutkimuksen tavoitteena on siten estää säätiöiden kiinteistökantaa uhkaava vajaakäyttöongelma. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee kiinteistön markkina-analyysin toteuttamista sekä vuokra-asuntomarkkinoiden ja opiskelija-asuntomarkkinoiden toiminnan rakenteita sekä erityispiirteitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jonka empiirinen aineisto on kerätty teemaahaastatteluilla, havainnoinnilla ja analysoimalla tapaustutkimuksen kohteena olevan yrityksen sisäisiä materiaaleja. Tutkimuksen keskeisin tieteellinen kontribuutio on opiskelija-asuntosäätiöiden käyttöön rakennettu kahdesta työkalusta muodostuva ratkaisumalli, kiinteistökannan nykytilan ja tulevaisuuden arvioimisen työkalusto. Työkaluston avulla säätiöt kykenevät löytämään markkinoiden muutospaineisiin heikosti vastaavat yksittäiset kiinteistökohteet, joille ehdotetaan työkaluston avulla lisäksi konkreettinen jatkotoimenpide-ehdotus, jotta ne saadaan vastaamaan markkinoita kohtaavia muutospaineita. Työkalusto rakennettiin kirjallisuuskatsauksen ja kerätyn empiirisen aineiston perusteella. Tuloksena havaittiin, että työkaluston avulla opiskelija-asuntosäätiöt kykenevät tehokkaasti estämään kiinteistökantaansa uhkaavan vajaakäyttöongelman ja saamaan omalla opiskelija-asuntomarkkina-alueellansa kysynnän ja tarjonnan ristiriidan ratkaistua.

The Finnish student housing market will face significant pressure to change in the near future due to tuition fees and the change in financial aid for students as well as the new housing needs and ideals. The changes will affect student housing foundations in large student cities in particular as their real estate portfolios will be strained by difficult rentability of singular real estate properties that are poorly located and/or in poor condition and that have shared apartments that already meet the housing demands poorly. The aim of this thesis was to help large Finnish student housing foundations get their current real estate base to correspond the changed housing demands more effectively. Thus, the goal is to prevent the issue of increased vacancy rates threatening the real estate base of the foundations. The theoretical framework introduces the execution of the market analysis of a real estate along with a description of the structures and special features of the rental house market and student housing market. The study is a qualitative case study, and the empirical research data was collected through thematic interviews, observation, and an analysis of the case company’s internal material. The main theoretical contribution of this study is a solution model based on two tools, built for the student housing foundations, in other words a set of tools built for evaluating the current and future state of the real estate base. With this set of tools, the foundations can identify singular properties that correspond poorly to the changes in the market. With the set of tools, the foundation will be provided with a concrete suggestions on how to improve the property in order to meet the changing demands more effectively. The tools were built based on literature and the empirical data. The study shows that with the help of the set of tools, the housing foundations can efficiently avoid the problem of increased vacancy rate that threatens their properties while also being able to solve the conflict between supply and demand within their respective student housing market area.
Description
Supervisor
Falkenbach, Heidi
Thesis advisor
Tarhio, Matti
Keywords
kiinteistökannan salkuttaminen, kiinteistön markkina-analyysi, opiskelija-asuntomarkkinat, asuntokysynnän muutospaineet
Other note
Citation