Käytettävyystestien korvattavuus heuristisella arvioinnilla sisällönhallintajärjestelmissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 72 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Tässä diplomityössä pyrittiin selvittämään voidaanko heuristisella arvioinnilla korvata käytettävyystestit sisällönhallintajärjestelmän käytettävyyttä arvioitaessa. Käytettävyystesteissä tutkittavaa järjestelmää käyttävät useat testikäyttäjät ja menetelmä vaatii runsaasti aikaa ja resursseja. Heuristisessa arvioinnissa muutama käytettävyysasiantuntija pyrkii arvioimaan mihin ongelmiin todelliset käyttäjät järjestelmää käyttäessään mahdollisesti törmäisivät. Kun arvioinnit voidaan suorittaa ja analysoida jopa yhdessä päivässä, tarjoaa heuristinen arviointi halvemman keinon käytettävyysongelmien kartoittamiselle. Epäselvää oli kärsiikö käytettävyyden arvioinnin laatu kustannussäästöjen mukana eli jääkö heuristisella arvioinnilla löytymättä sellaisia käytettävyysongelmia, joita käytettävyystesteillä huomataan. Tutkimuksessa suoritettiin arvioinnit molemmilla menetelmillä yhteneväisillä testijärjestelyillä, jolloin tuloksia voitiin luotettavasti vertailla keskenään. Paljastui että heuristisella arvioinnilla löydettiin lähes kaikki käytettävyysongelmat, mitkä löydettiin käytettävyystesteilläkin. Lisäksi heuristisessa arvioinnissa löytyi paljon sellaisia ongelmia, joita ei käytettävyystesteillä löydetty. Näiden tulosten perusteella voidaan sanoa, että heuristista arviointia voidaan käyttää käytettävyystestien sijaan.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Paronen, Pirkka
Keywords
usability, käytettävyys, heuristic analysis, heuristinen arviointi, usability test, käytettävyystesti, content management system, sisällönhallintajärjestelmä
Other note
Citation