M E T S Ä- ja kotibileet: Taide yhteisön rakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Opinnäytteeni käsittelee yhteisön rakentamista sosiaalisesti osallistavan taiteen viitekehyksessä. Sosiaalisesti osallistava taide toimii ihmisten keskuudessa, julkisen alueella, ja pyrkii luomaan osallistujilleen mahdollisuuksia kehittyä yhdessä ja yksilöinä. Tässä yhteydessä syntyvät erilaiset yhteisöt ovat taiteellisen tutkimukseni lähtökohta. Haen vastausta kysymyksiin ”Kuinka taide ja taidekokemus vaikuttavat yhteisön rakentumiseen?”, “Millaisia tiloja, millaisia ihmisiä, millaista koke-musta tarvitaan ja kuinka näiden asioiden skaalautuminen vaikuttaa yksilön ja yhteisön kokemukseen?” ja “Mikä ylipäänsä määrittää yhteisön?” Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisöjen rakentumista taiteellisen tutkimuksen keinoin kahdessa eri mittakaavan ympäristössä. Suurempana ympäristönä toimi Observatoriofestivaali Metsähovin radiotutkimusasemalla elokuussa 2019. Pienempänä ympäristönä toimivat Kodinvaltausklubin neljä toteutusta kodeissa ja internetissä helmi-elokuussa 2020. Aineistona toimivat dokumentit, kuvat, pienlehdet ja muistiinpanot tapahtumista. Aineistosta erottautuu neljä teemaa: toimijuus ja tekijyys, jakaminen, myötäeläminen ja skaala. Näitä teemoja peilaan Paulo Freiren praksiksen eli tietoisen toiminnan ja Suzana Milevskan osallistavankäänteen käsitteiden kautta. Toimijuus ja tekijyys korostuvat horisontaalisessa päätöksenteossa ja yhteisön luottamuksessa. Yhteisön rakentumisen kannalta tilan, ajan ja kokemuksen jakaminen näyttäytyvät tärkeinä. Yhteisön toimivuuden ja luottamuksen pysymisen kannalta myötäeläminen, jossa toimintaa fasilitoivan tahon luoma tila on tärkeässä roolissa, on merkittävää. Eri skaalalla tapahtuva toiminta näyttää synnyttävän tiiveydeltään erilaisia yhteisöjä. Sosiaalisesti osallistava taide ja taidekokemus vaikuttavat yhteisön rakentumiseen moninaisin tavoin, jotka ovat riippuvaisia ihmisistä, jotka yhteisön olisivat muodostamassa. Taiteelle ja sen mielekkäälle kokemiselle otollisimpia tiloja ovat turvalliset tilat, joissa ihmisten välillä vallitsee luottamus ja jossa myös kokemuksen jakaminen koetaan mielekkääksi. Yhteisön määrittää tila, toimijuus ja tekijyys sekä yhteiset intressit ja yhteenkuuluvuuden tunne, joita jakaminen ja myötäeläminen tukevat.
Description
Supervisor
Slotte Dufva, Tomi
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
sosiaalisesti osallistava taide, yhteisötaide, yhteisö, taiteellinen tutkimus, praksis, myötäeläminen, jakaminen, skaala
Other note
Citation