Euroopan maakaasuvirtojen mallintaminen avoimella datalla ja maakaasumarkkinan hintajousto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-22
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Conversion Processes
Mcode
ENG3069
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE)
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
Euroopan maakaasumarkkinat ovat kokeneet 2020-luvulla suuria muutoksia kaasun hinnan, saatavuuden ja kulutusten suhteen. Diplomityössä tutkitaan onko maakaasuvirtojen mallintaminen mahdollista Euroopassa ainoastaan avointa dataa käyttämällä. Työssä esitellään globaalilla tasolla merkittävimmät markkina-alueet, maakaasun tuottajat, kuluttajat, varannot, viennit ja tuonnit, sekä kaasun hinnoittelun näkökulmasta tärkeimpien markkina-alueiden hintakiintopisteet eri puolilla maailmaa. Lisäksi tutkitaan tarkemmin näiden hinnoittelun kiintopistekaasuhubien TTF:n, NPB:n, JKM:n ja HH:n hintakehitystä ja suhteita toisiinsa vuosien 2015 – 2022 aikana. Myös Euroopan sisäiset markkina-alueet esitellään työssä ja niistä tutkitaan tarkemmin Koillis-Euroopan ja Puolan maakaasun käytön muutoksia vuosina 2017 – 2022, jolloin nähdään myös kuinka 2020-luvun poikkeusaikojen, eli koronapandemian, energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat näkyneet tarkasteltavien alueiden maakaasun kulutuksissa. Lopuksi tarkastellaan maakaasun kulutuksen hintajoustoa yleisesti sekä tarkemmin Suomen tapauksessa 2020-luvulla vallineiden vaihtelevien ja ajoittain hyvin korkeiden kaasun hintojen aikana. Selvityksen perusteella Euroopan kaikkia maakaasuvirtoja ei ole mahdollista luotettavasti mallintaa päiväresoluutiolla vain avointa dataa käyttämällä tämän diplomityön puitteissa vain 6 kuukauden ajassa. Mallinnetuilla alueilla Suomessa ja Baltiassa on esiintynyt kaasun käytön pienentymistä energiakriisin ja Ukrainan sodan aikana, mutta Puolassa kulutus on pysynyt lähes muuttumattomana tutkitulla aikavälillä 1.1.2017 – 31.5.2022. Suomen maakaasun kulutuksessa hintajoustoa on esiintynyt ainakin sähkön – ja lämmön tuotantojen sektoreilla korkeiden kaasun hintojen aikana syksyllä 2021 sekä talvella ja keväällä 2022. Teollisuuden maakaasun kulutuksen osalta ei päivä- tai kuukausitason tietoja ole julkisesti saatavilla.

European natural gas markets have seen major changes in gas prices, supply and consumption during the early 2020s coronavirus pandemic, energy crisis and the war between Ukraine and Russia. This master’s thesis examines if it is possible to reliably model all natural gas flows in Europe in one day time intervals in the only six month time period of this master’s thesis by only using openly available data. This thesis introduces the most significant natural gas market areas, producers, consumers, proved reserves, imports and exports globally with the benchmark price hubs of each market area. The thesis studies the price relations and developments between the global benchmark prices TTF, NPB, HH and JKM during 2015 – 2022. Europe’s internal market areas are also presented with the natural gas consumption developments of Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland during 2017 - 2022 as they are the most important areas in the aspect of physical natural gas consumers operating in Finland. The effects of coronavirus pandemic, energy crisis and Ukraine war on the natural gas consumption of the above-mentioned countries are also presented in this thesis. Finally the price elasticity of the natural gas consumption in Finland during the early 2020s is examined. Based on the research of this master’s thesis, all European natural gas flows can’t be reliably modelled in one day time intervals during the six month time period of this master’s thesis by using only openly available data due to the missing or contradictory data on several measuring points. Based on the created natural gas consumption models, Finnish and Baltic consumptions have decreased during the energy crisis and Ukraine war, when the gas prices have been unusually high, but the consumption in Poland has remained quite stable and on its normal level during the examined time period between 1.1.2017 and 31.5.2022. The main sectors responsible for the decrease of natural gas consumption in Finland have been electricity and heat producers, where price elasticities of natural gas consumption have occurred during the high gas prices in 2021 and 2022.
Description
Supervisor
Syri, Sanna
Thesis advisor
Salmio, Harri
Niemelä, Antti
Keywords
maakaasumarkkinat, hintajousto, energiakriisi, maakaasun kulutus, maakaasusiirrot, TTF
Other note
Citation