Extending the corporate financial system to deliver strategic performance management data

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 91 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa kuinka konsernin taloushallinnon raportointijärjestelmää voitaisiin kehittää, sisällyttämällä siihen informaatiota strategista päätöksentekoa varten, ja näin vastata ylemmän johdon tiedon tarpeeseen. Tutkimuksen teoreettinen osuus perustuu yritysstrategian kirjallisuuden analysointiin ja case-tutkimukseen. Tutkimuksen keskeisessä osassa oli konserninlaajuinen ylemmälle johdolle kohdennettu kysely. Lisäksi osallistuminen useisiin asiaan liittyviin kokouksiin sekä aktiivinen työskentely taloushallinnon raportointifunktion parissa antoi tarvittavat näkemykset johtopäätösten tekoa varten. Strateginen suunnittelu sekä suorituskyvyn mittaaminen kuuluvat myös tämän tutkimuksen piiriin. Lisäksi rajoitetun rationaalisuuden käsite on teoreettisena pohjana tämänkaltaisen järjestelmän kehittämiseksi, parantamaan tyydyttävien tiedonhakujen tuloksia. Tutkimuksen tuloksena on eritelty tietoa ylemmän johdon tiedontarpeista ja siitä kuinka he haluaisivat päästä käsiksi tähän informaatioon. Kyselyn perusteella alustava mittaristokokoelma kuvattiin, sekä klusterianalyysiä käytettiin perustana samankaltaisten käyttäjäryhmien löytämiseksi. Tutkimus muodostaa perustan järjestelmän jatkokehitystä varten, ja antaa perustelut miksi tällainen kehityssuunta pitäisi ottaa.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Raesma, Eva
Keywords
business performance management, konserniraportointi, corporate reporting, klusterianalyysi, multivariate analysis, strateginen suunnittelu, strategic planning, raportointijärjestelmät, reporting systems
Other note
Citation