The Role of Intelligence Teams in Facilitating Change in Organizational Beliefs

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-07
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
It has been long emphasized that companies must interpret the environment they operate in and develop an understanding of what it signifies for future action. Today, it is typical for companies to deploy specialized intelligence teams with the purpose of scanning information from the environment to serve as a basis for interpretation and decision making. This thesis provides evidence that the role of intelligence teams can go beyond what has been previously suggested. Firstly, the teams are able to evaluate the consistency between the environment and the beliefs held of the environment in the organization, and secondly, the teams direct organizational attention to the inconsistencies they observe and subsequently facilitate change in beliefs through the use of concrete evidence. Intelligence teams can, therefore, operate as update mechanisms and revise unsound beliefs of the environment. Moreover, these findings shed light on the processes that regulate beliefs in organizations and beliefs concerning the environment in particular. Furthermore, the organizational conditions surrounding the teams are described and factors that either support or complicate the teams’ actions are identified.

Yritysten pitää seurata ja tulkita toimintaympäristöään ja ymmärtää mitä tuo ympäristö tarkoittaa niiden toiminnan kannalta. Voidakseen tulkita ympäristöään ja tehdä päätöksiä niiden täytyy ensin kerätä tietoa, ja nykyään on tavallista, että yritykset hyödyntävät tiedonkeruuseen erikoistuneita yksiköitä. Tässä työssä esitetään, että tiedonkeruutiimeillä voi olla merkittävämpi rooli kuin aikaisemmin on ajateltu. Tiimeillä on kyky huomata, milloin organisaatiossa on uskomuksia, jotka ovat ristiriidassa ympäristön kanssa. Tiimit ohjaavat organisaation huomion näihin seikkoihin ja edesauttavat muutosta uskomuksissa esittämällä todistusaineistoa. Näin niiden voidaan ajatella toimivan päivitysmekanismeina ja auttavan organisaatioita ylläpitämään tarkan käsityksen ympäristöstä. Tämä löydös on myös esimerkki siitä, miten organisaatioiden sisäiset prosessit muokkaavat uskomuksia. Lisäksi työssä käsitellään olosuhteita, kuten kulttuuria ja toimintatapoja, joiden vaikutuksen alla tiimit työskentelevät ja jotka edesauttavat tai vaikeuttavat tiimien toimintaa.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
Vuori, Timo
Keywords
corporate intelligence, organizational beliefs, organizational interpretation, organizational cognition
Other note
Citation