Innovaatiotoiminnan kehittäminen Liikennevirastossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-7
Degree programme
Language
fi
Pages
94 + [7] s.
Series
Abstract
The government's budget and resources for agencies are constantly decreasing while the level of demand increasing. Downsizing operations in large scale is not a strong option. This is why it is important to improve services, courses of action and technologies and processes that support these. This requires a wide range of new innovations. The Finnish Transport Agency's (FTA) operations also affect large part of the industry. Thus, the Agency is also interested in measures that can promote the development of innovation throughout the industry. The main objective of this thesis was to propose ways in which the FTA can improve the effectiveness of their innovation activities. This objective was approached by examining the literature on innovation theory and the forms of innovations and innovation processes. In addition, the literature research looked at the FTA's current innovation operations and also compared them to measures of Swedish Transport Administration and U.S. Federal Highway Administration. In order to identify the current state of innovation operations in FTA, the Agency's experts from various branches were interviewed for more information concerning the Agency's innovation activities, as well as their personal opinions about the innovation activities of the Agency and the industry as a whole. Literary research and results of the interviews presented a number of ways in which the FTA can improve their innovation activities. These were: defining the appropriate selection of innovations activities for the Agency, a process map for innovation activities, creating suggestion scheme for the staff, arranging time for innovativeness and networking in innovation activities. In addition, a basis for a model based on Balanced Scorecard was developed for measuring the effectiveness of FTA's research-, development and innovation operations.

Valtion virastojen budjetit ja resurssit ovat jatkuvasti vähentymässä, samalla kun vaatimustaso nousee. Toimintojen vähentäminen ei suuressa mittakaavassa ole varteenotettava vaihtoehto, joten on tärkeää uudistaa palveluja, toimintatapoja sekä niitä tukevia teknologioita ja prosesseja. Tähän tarvitaan monipuolisia uusia innovaatioita. Viraston toimilla on vaikutusta myös suureen osaan alan toimijoista. Näin ollen virastoa kiinnostavat myös toimet, joilla se voi edistää koko alan innovaatiotoiminnan kehittymistä. Tämän diplomityön päätavoitteena oli esittää tapoja, joilla Liikennevirasto voi parantaa innovaatiotoimintaansa. Tätä päätavoitetta lähestyttiin tutustumalla innovaatioteorian kirjallisuuteen ja siinä esitettyihin innovaatioiden ja innovaatioprosessien tyypittelyihin ja muotoihin. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa tutustuttiin Liikenneviraston nykyiseen innovaatiotoimintaan ja vertailukohteiksi valittujen Ruotsin liikenneviranomaisen Trafikverketin sekä Yhdysvaltojen tieviranomaisen Federal Highway Administrationin toimintaan innovaatioiden saralla. Liikenneviraston innovaatiotoiminnan nykytilan kartoittamiseksi tutkimusta varten haastateltiin asiantuntijoita viraston eri toimialoilta ja selvitettiin toimialojen nykyisiä innovaatiotoimia sekä haastateltavien mielipiteitä viraston ja toimialojen toiminnasta. Kirjallisen tutkimuksen ja haastatteluiden perusteella tutkimuksen tuloksena esitettiin joukko kehittämisehdotuksia, joilla Liikennevirasto voi parantaa innovaatiotoimintaansa. Näitä olivat virastolle sopivien innovaatiotoiminnan osa-alueiden määrittely, prosessikartta innovaatiotoiminnalle, henkilöstön aloitetoiminnan luominen sekä ajan järjestäminen innovatiivisuudella ja verkostoituminen innovaatiotoiminnassa. Lisäksi työssä kehitettiin perustaa Balanced Scorecard -malliin perustuvalle mittaristolle, jonka avulla Liikennevirasto voi arvioida T&K&I -toimintansa tuloksellisuutta.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Oinonen, Seppo
Keywords
Liikennevirasto, innovaatio, innovaatiotoiminta, tutkimus ja kehittäminen, Finnish Transport Agency, innovation, innovation activities, research and development
Other note
Citation