Satamien liikenteenohjauksen kehittäminen - esimerkkinä Vuosaaren satama

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-7
Degree programme
Language
fi
Pages
100 + [6] s.
Series
Abstract
The target of harbour operations is to assure the conveyance of goods as effectively as possible. Well-functioning traffic guidance makes it possible to improve the fluency and safety of harbour traffic and to ensure the speedy delivery of goods to the right destination in the harbour. The traffic network inside a harbour differs a lot from the common road network. Harbours are places where several modes of traffic occur and targeting many destinations, especially in larger harbours. There are no guidelines for designing traffic guidance system of a harbour in Finland. The aim of this study is to develop methods to improve the traffic guidance of harbours. First the study observed the common methods to guide traffic in general and traffic guidance in Finnish harbours, as well as foreign harbours, logistics areas and airports. The case study under review was the Vuosaari Harbour. The where present state of traffic guidance and its associated problems were investigated by means of interviews with workers and truckers at the Vuosaari Harbour, an investigation of the present traffic guidance system and an actual test drive. Development proposals for the Vuosaari Harbour traffic guidance system were presented based on the collected material. Additionally some general guidlines to plan traffic guidance in harbours were presented. The Vuosaari Harbour's present traffic guidance system is difficult to comprehend especially for newcomer drivers. The current guidance system is also hard to understand for many foreign drivers who operate in the harbour. The main problems are that there are many traffic signs and destinations to guide to, traffic guidance is not continous and the users' perspective has not been acknowledged enough. The conflict of truck traffic and handling machinery that stack and unload ships endanger the safety of the traffic. The main goal of the development proposals was to clarify and simplify the traffic environment. Special notice was given to the user's perspective. The development proposals that are easiest to implement and that impact the whole traffic system were the adaptation of the three level traffic guidance system, utilizing colours and symbols in the guidance system, improving the level of maintenance and limiting the right of way of the handling machinery. Some individual development proposals were also named. The proposal to commission a number-based guidance system was judged to be the most difficult to implement.

Sataman toiminnan tavoitteena on tavarankuljetusketjun mahdollisimman tehokas toiminta. Toimivalla liikenteenohjauksella voidaan parantaa sataman maaliikenteen kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta sekä taata siten tavaran nopea kulku oikeaan määränpäähän satamassa. Satamien liikenneympäristö poikkeaa yleisestä tie- ja katuverkosta suuresti, sillä satama on paikka, jossa monet eri liikennemuodot kohtaavat ja opastettavia kohteita on paljon, erityisesti suuremmissa satamissa. Satamien liikenteenohjauksen suunnitteluun ei ole Suomessa olemassa yleistä ohjeistusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää menetelmiä satamien liikenteenohjauksen kehittämiseen. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin liikenteenohjauksen yleisiin periaatteisiin sekä tutustuttiin liikenteenohjaukseen Suomen satamissa, ulkomaalaisissa satamissa, logistiikka-alueilla ja lentokentillä. Työssä tarkasteltiin esimerkkinä Vuosaaren satamaa, jonka liikenteenohjauksen nykytila ja ongelmat selvitettiin sataman toimijoille ja raskaan liikenteen kuljettajille suunnatuilla haastatteluilla, liikenteenohjauksen nykytilanteen kartoittamisella sekä testiajolla. Vuosaaren sataman liikenteenohjaukseen esitettiin kehitysehdotuksia hyödyntämällä kirjallisuustutkimuksessa kerättyä aineistoa. Lisäksi muodostettiin yleisiä ohjeita satamien liikenteenohjauksen suunnitteluun. Vuosaaren sataman nykyinen liikenteenohjausjärjestelmä on etenkin ensikertaa satamassa asioivalle kuljettajalle vaikeasti hahmotettavissa. Satamassa asioi myös paljon ulkomaalaisia kuljettajia, joiden on hankala ymmärtää opastusta. Liikennemerkkejä ja opastettavia kohteita on paljon, liikenteenohjauksen jatkuvuus on osin puutteellinen, eikä liikenteenohjauksen suunnittelussa ole kylliksi huomioitu käyttäjänäkökulmaa. Raskaan liikenteen ja työkoneliikenteen risteäminen vaarantaa lisäksi liikenteen turvallisuutta. Vuosaaren sataman liikenteenohjauksen kehitysehdotusten päätavoitteena oli liikenneympäristön selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Erityishuomiota liikenteenohjauksen suunnittelussa kiinnitettiin käyttäjänäkökulmaan. Helpoimmin toteutettavissa olevia koko liikennejärjestelmään vaikuttavia kehitysehdotuksia olivat kolmitasoisen liikenteenohjausjärjestelmän soveltaminen, värien ja symbolien hyödyntäminen opastuksessa, kunnossapidon parantaminen sekä työkoneiden etuajo-oikeuden rajoittaminen, joiden lisäksi nimettiin muutamia yksittäisiä kehityskohteita. Kehitysehdotuksista toteutettavuudeltaan haastavin on numero-opastusjärjestelmän käyttöönotto.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Sikiö, Marja-Terttu
Keywords
satamat, liikenteenohjaus, Vuosaaren satama, harbours, traffic guidance, Vuosaari Harbour
Other note
Citation