Toimitusketjun kehittäminen esivalmistelluille sähköasennuksille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Diplomityössä käsitellään ryhmäjohtotasoisen sähköasennuksen esivalmisteluun liittyviä tekijöitä. Työssä luodaan toimitusketjumalli kustannustehokkaalle ja loppuasiakkaan tarpeet täyttävälle esivalmistellun sähköjärjestelmän suunnittelulle, valmistukselle, toimitukselle ja asennukselle. Diplomityön tutkimusongelma on: miten esivalmistelun edut voidaan hyödyntää ryhmäjohtotasoisen sähköasennuksen koko toimitusketjua kehittämällä? Työn tavoitteena on määritellä sähköasentamisen nykytila ja esivalmistellun sähköasennuksen vaatimukset, luoda malli toimitusketjusta osapuolineen ja rooleineen, analysoida luodulla mallilla toteutettua pilottikohdetta ja etsiä tämän pohjalta toimintatavan kehityskohteita. Kirjallisuustutkimuksena käydään ensin läpi toimitusketjun hallinnan teoriaa ja tavoitteita sekä rakennustuotantoa ja sen tämänhetkisiä suuntauksia. Havaitaan, että rakennustuotannon nykyisten trendien ja toimitusketjun hallinnan tavoitteet vastaavat hyvin toisiaan. Molempien tavoitteena on sitoutuneen pääoman pienentäminen, asiakastarpeiden parempi huomioiminen, joustavuuden lisääminen, operatiivisten kustannusten alentaminen ja yhteistyön lisääminen. Esivalmistellun sähköasennuksen toimitusketjun malli jaetaan kolmeen osaan: toimitusketjun rakenteeseen, integroitaviin prosesseihin ja hallinnan käytäntöihin. Rakenteessa merkittävimpiä tekijöitä ovat tehdasvalmistus tilausohjautuvasti ja sähköurakoitsijan roolin hajoaminen mahdollisesti useille eri organisaatioille. Integroitavat prosessit ovat suunnitteluprosessi ja toteutusprosessi mukaan lukien tilaus-toimitusprosessin, jossa on pyrittävä juuri oikeaan aikaan asennuspaikalle tapahtuviin toimituksiin. Toimitusketjun hallinnan tärkeimmät käytännöt ovat tietovirtojen, muutosten ja varastojen yhteinen hallinta sekä vallan ja vastuun oikeudenmukainen jako. Ratkaisumallia testattiin yhdessä rakennuskohteessa. Työssä esitellään kohteessa käytetyt toimintatavat ja esivalmistelluista toimituksista tehdyt aika- ja kustannusanalyysit. Pilottikohteen analyysin perusteella luotu toimitusketjumalli osoittautui lukuisista ongelmakohdista huolimatta sinällään toimivaksi. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi havaittiin toimitusajankohdan parempi yhteensovittaminen asennusaikatauluun, toimitusten tekeminen asennuspaikoittain, kuljetuskustannusten pienentäminen, pakkaamisen minimointi, esivalmisteluun liittyvien asennuskäytäntöjen selkiyttäminen ja yleisesti sähkösuunnittelijoiden, -urakoitsijoiden ja valmistajien välisen yhteistyön kehittäminen. Suurimmat ongelmat esivalmisteltujen toimitusten entistä laajempaan käyttämiseen aiheuttavat vaikeus määritellä esivalmistelulla saavutettavia kustannussäästöjä sekä täsmätoimituksia vaikeuttavat rakennuskohteiden aikataulujen myöhästymiset ja muutokset.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Virtanen, Jarmo
Wegelius-Lehtonen, Tutu
Keywords
supply chain management, toimitusketjun hallinta, prefabrication, esivalmistelu, electrical installation, sähköasennus, wiring, ryhmäjohto
Other note
Citation