Energiatietojärjestelmien koulutuksen konseptointi ja sertifiointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
(10) + 115
Series
Abstract
Orthodox use of modern energy information systems requires at the present time even more competence from companies' operating personnel. This has been caused by their increased operating extent and significance to companies' day-to-day business operations and finance. These factors raise the requirement of valid and accurate data to a key role. In addition the situation is affected by changes in user groups, caused by for example corporate arrangements and retirements. Under these circumstances the continuous effective usage of information systems can be maintained by a structured and measurable training. This master's thesis studies the modern-day challenges of training, by giving special attention to the needs of different user and knowledge groups. The literacy research, which was conducted as a part of this thesis, consists of existing training concepts and certification models m IT and project business. The result of the thesis is a wide and modular training and certification concept, which is applicable to energy information systems, divided in independent parts of a whole. The purpose of the training and certification concept is to estimate and sustain the competence and it is targeted to supplier company personnel working with these systems. It offers tools for identifying the competence needs of different user groups and for filling these needs with right training, delivered with right methods. Certification concept is divided to a certification program, which states the requirements of certification, and to a certification system, which embodies the methods and resources for competence verification. The case study, which has been carried out as a part of this thesis consists of performing the prepared training package and testing of participants' competence. The information, which was gathered from the tests and related feedback has been utilized for reforming the training methods and materials and for validation and balancing the certification requirements.

Nykyaikaisten energiatietojärjestelmien oikeaoppinen käyttö vaatii tänä päivänä entistä enemmän pätevyyttä yritysten henkilökunnalta. Vaikuttimia ovat muun muassa niiden kasvanut toiminnallinen laajuus sekä merkitys yrityksen päivittäiselle liiketoiminnalle ja taloudelle, mikä nostaa tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden entistä keskeisempään rooliin. Lisäksi tilanteeseen vaikuttaa järjestelmän käyttäjäryhmissä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yritysjärjestelyjen sekä eläköitymisen seurauksena. Nämä tekijät luovat aiempaa suuremman koulutustarpeen, joka on mahdollista tyydyttää ainoastaan hyvin jäsennellyllä sekä mitattavissa olevalla koulutuksella, jotta tietojärjestelmiä kyetään käyttämään tehokkaasti. Tässä diplomityössä tutkitaan koulutuksen haastekenttää nykypäivänä, kiinnittäen huomiota erilaisten käyttäjä- ja osaamisryhmien erityistarpeisiin. Tämän ohella on tehty kirjallisuustutkimusta olemassa olevista koulutuskonsepteista sekä sertifiointimalleista IT-maailmassa sekä projektiliiketoiminnassa. Diplomityön tuloksena on saavutettu laajamittainen ja modulaarinen yksilöiden osaamistarvetta arvioiva ja ylläpitävä koulutus- ja sertifiointikonsepti, jonka sovelluskohde on itsenäisiin osakokonaisuuksiin jaetut energiatietojärjestelmät. Se tarjoaa työkalut käyttäjäryhmän osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä oikean tyyppisen koulutuksen antamiseen ja huomioi erilaisten koulutusmetodien käytön suhteessa koulutettavaan aihealueeseen, sekä käyttäjäryhmään. Sertifiointi jaetaan sertifiointiohjelmaan, joka käsittää sertifioinnin vaatimukset sekä sertifiointijärjestelmään, joka sisältää osaamisen todentamisen menetelmät sekä resurssit. Tässä työssä laaditussa konseptissa on keskitytty tietojärjestelmätoimittajan henkilöresurssien osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Työssä laadittu case-tutkimus sisältää esimerkinomaista sertifikaattia varten laaditun koulutuskokonaisuuden suorittamisen ja osaamisen testauksen. Testeistä ja osallistujapalautteesta kerättyä tietoa on hyödynnetty koulutusmenetelmien, sekä -materiaalien parantamiseen sekä sertifiointiin liittyvän testin ja sen pisteytyksen tasapainottamiseen.
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Makkonen, Simo
Keywords
training and certification concept, koulutus- ja sertifiointikonsepti, certificate, sertifikaatti, competence, osaaminen, energy information system, energiatietojärjestelmä
Other note
Citation