Technology as a Mediator in Supporting Successful Crowdfunding Campaigns: A Case Study on a Charitable Crowdfunding Platform

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKeskinen, Pietari
dc.contributor.authorMuller, Anna
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko
dc.date.accessioned2023-05-21T17:07:16Z
dc.date.available2023-05-21T17:07:16Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractThe digital economy can generate new opportunities for the labor market, as working is no longer geographically limited in the era of the internet. Platform-based crowdfunding activities have been presented as a potential way to create entrepreneurial ecosystems in the global south, promoting entrepreneurship and increasing access to financial resources. This thesis explores how technology can serve as a mediator, supporting efficient communication in the context of charitable crowdfunding. This thesis studies Namstarter, a Namibian platform working towards uplifting young entrepreneurs in Namibian informal settlements by providing means for entrepreneurs to connect with funders. The main research question is, ‘What technical features a crowdfunding campaign form should contain to support bridging the gap be-tween campaign creators and potential backers?'. To answer the main research question, the research approaches to understand the context in more detail through two sub-questions 'What kind of a gap is there between Namstarter creators and potential backers?' and 'What challenges do the creators face when creating the campaigns, and how do these challenges impact the campaign's success?'. Qualitative methods were used to answer the questions and gather data. Data was gathered by using three methods: semi-structured interviews, usability testing, and observations. The fieldwork was conducted in Windhoek, Namibia. The thesis examines the gap between creators and backers through social distance categories: affective, interactive, normative, and cultural and habitual social distance. The thesis suggests specific technical features a campaign form should include to support the creators in communicating a successful campaign and narrow the social distance. The results show that social distance can be narrowed with images, videos, personal stories, and enabling and encouraging interaction between the creator and the backer. Furthermore, adding support questions to the digital campaign form can guide the creator in communicating the most important aspects of the campaign. The presented features are insufficient to fully support creators in creating successful campaigns, as creators also require proper instructions, examples and training.en
dc.description.abstractInternetin yleistyessä työn tekeminen ei enää ole maantieteellisesti rajoitettua ja digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille. Alustapohjaista joukkorahoitustustoimintaa on esitetty mahdollisena tapana luoda yrittäjäekosysteemejä globaalissa etelässä, edistämällä yrittäjyyttä sekä lisäämällä taloudellisten resurssien saatavuutta. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, kuinka teknologia voi tukea tehokasta viestintää alustapohjaisen joukkorahoitustoiminnan yhteydessä. Työ tutkii Namstarter -alustaa, joka on hyväntekeväisyyteen perustuva joukkorahoitusalusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria yrittäjiä epävirallisissa asutukissa ja syrjäseuduilla Namibiassa. Diplomityön päätutkimuskysymys on ’Mitä teknisiä ominaisuuksia joukkorahoituskampanjalomakkeen tulisi sisältää, jotta se tukisi kampanjan luojien sekä potentiaalisten tukijoiden välistä kuilua?’. Vastausta pääkysymykseen haetaan tarkastelemalla alustan kontekstia tarkemmin kahden tukikysymyksen avulla: 'Minkälainen kuilu on Namstarter kampajan luojien sekä mahdollisten tukijoiden välillä?' ja 'Mitä haasteita Namstarter kampanjan luojat kohtaavat laatiessaan kampanjaa ja miten nämä haasteet vaikuttavat kampanjan menestykseen?'. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullisia menetelmiä kysymyksien vastaamiseen sekä tiedon keräämiseen. Aineistoa kerättiin seuraavilla tutkimusmenetelmillä: haastatteluilla, käytettävyystestauksella sekä havainnoinneilla. Kenttätyö toteutettiin Windhoekissa, Namibiassa. Diplomityössä kuvaillaan kuilua kampanjan luojien sekä tukijoiden välillä käyttämällä sosiaalisen etäisyyden luokkia: affektiivinen, vuorovaikutteinen, normatiivinen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen etäisyys. Alustan digitaalisen kampanjalomakkeen tulisi sisältää teknisiä ominaisuuksia, jotka tukevat kampanjan luojia onnistuneen kampanjan viestinnässä sekä kaventavat sosiaalista etäisyyttä. Tulokset osoittavat, että sosiaalista etäisyyttä voidaan kaventaa kuvilla, videoilla ja henkilökohtaisilla tarinoilla, luojan ja tukijan välisellä vuorovaikutuksella. Lisäksi tukikysymysten lisääminen digitaaliseen kampanjalomakkeeseen voi ohjata luojaa kommunikoimaan kampanjan tärkeimmistä näkökulmista. Nämä ominaisuudet eivät riitä täysin tukemaan onnistuneen kampanjan luomisessa, sillä luojat tarvitsevat myös ohjeistusta, esimerkkejä sekä koulutuksia.fi
dc.format.extent72 + 7
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/120962
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202305213298
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksen
dc.programme.majorInformation Networksfi
dc.programme.mcodeSCI3047fi
dc.subject.keywordcrowdfundingen
dc.subject.keywordcharitable crowdfundingen
dc.subject.keywordentrepreneurshipen
dc.subject.keyworddigital servicesen
dc.subject.keywordsocial distanceen
dc.subject.keywordNamibiaen
dc.titleTechnology as a Mediator in Supporting Successful Crowdfunding Campaigns: A Case Study on a Charitable Crowdfunding Platformen
dc.titleTeknologia välittäjänä onnistuneen joukkorahoituskampanjan tukemisessa: tapaustutkimus hyväntekeväisyyteen perustuvasta joukkorahoitusalustastafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Muller_Anna_2023.pdf
Size:
3.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format