Lainsäädäntö ja hallinto Rapolan alueen kehityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 73
Series
Abstract
This thesis covers the development of the Sääksmäki Rapola estate and ridge in Valkeakoski. The research has been started in year 2001 as a part the interdisciplinary Rapola-study coordinated by the National Board of Antiquties. Time frames considered are different in different parts of study. Central focus points have been construction of the motorways from Hämeenlinna to Tampere and the land use legislation. The European Union Natura 2000 directives have also given important contribution to this study. As a background the development of Rapola area from different points of legislation are studied. The description of Rapola area is given from 20th century till today. The development of relevant legislation is first described in general level and secondly from the point of view the Rapola area. Environmental aspects are described in separate chapters. These includes land use and construction law, the Environmental Protection act, the Nature Conservation act and Building Protection. The construction of the old Hämeenlinna-Tampere highway and the Helsinki-Tampere motorway have been described from the point of view of decision making. The aim of this study was to form new, expanded approach to cultural historical studies. In this case it's been necessary to include both earlier phases of the development and present demands and possibilities of today's legislation. In the future possibilities there are considered different possibilities and suggested different measures for the future of Rapola area. The future the area depends both local resources and national economic and social development. The NBA has an important role in Rapola area future. Rapola area could be an attractive, growing community in valuable cultural environment in Pirkanmaa, rising from the local history scenery. Maintenance of the area could be continued by the NBA, or alternatively govern could give up its ownership. In the later case the conservation interests must be secured. Rapola area could also be connected operationally with the neighbouring Voipaala estate.

Työssä selvitetään Valkeakosken Sääksmäen Rapolan tilan ja Rapolan harjun vaiheita hallinnon lainsäädännön näkökulmasta. Tutkimustyö on aloitettu vuonna 2001 osana museoviraston koordinoimaa poikkitieteellistä Rapola-tutkimuksia -hanketta. Tarkastelun ajanjakso vaihtui aihepiireittäin. Keskeisimpiä näkökulmia ovat olleet Hämeenlinna-Tampere -teiden rakentaminen muinaismuistoalueella sekä kaavoituksen kehittyminen. Uudempina asioina ovat olleet ympäristölainsäädännön kehittyminen, erityisesti Natura 2000 -verkoston vaikutukset. Taustana tarkastellaan Rapolan tilan ja harjun tapahtumia ja olosuhteita eri lainsäädäntöjen näkökulmista. Aluksi annetaan yleiskuva Rapolan tilasta ja harjusta ja siellä tapahtuneista muutoksista 1900-luvulta nykypäivään. Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä tarkastellaan ensin yleisellä tasolla ja saman luvun lopussa Rapolan näkökulmasta. Ympäristöön liittyviä säädöksiä, on käsitelty omina lukuinaan, joita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki ja rakennussuojelulaki. Vanhan Hämeenlinna-Tampere tien sekä Helsinki-Tampere -moottoritien vaiheita on selvitetty päätöksenteon kannalta. Tämän työn tavoitteena oli koota kulttuurihistorialliseen kohteeseen liittyviä tekijöitä, mistä muodostui uudenlainen lähestymistapa monitieteelliseen tutkimukseen. Rapolan kaltaisessa kohteessa on voitu ottaa huomioon sekä aikaisempiin kehitysvaiheisiin liittyviä tekijöitä että nykyisen lainsäädännön tuomia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Kehitysnäkymissä on tuotu esiin myös mahdollisia tulevia suuntaviivoja ja ehdotettu toimenpiteitä alueelle. Alueen tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti Sääksmäen ja Valkeakosken alueen asema valtakunnallisessa maakunnallisessa taloudellis-yhteiskunnallisessa kehityksessä. Rapolan alueen tulevassa kehityksessä on avainasemassa museovirasto. Rapolan alue voisi olla Pirkanmaan vetovoimaisin arvokkaassa kulttuurimiljöössä kasvava yhteisö, joka rakentuu vanhaa kulttuuriympäristön maisemaa hyödyntäen ja rikastuttaen. Alueen ylläpitoa voidaan jatkaa joko museoviraston hallinnassa tai vaihtoehtoisesti valtio voi luopua alueen omistuksesta. Luovutustilanteessa suojeluintressit on turvattava. Rapolan alue voitaisiin yhdistää toiminnallisesti naapurissa olevaan Voipaalan kartanoon.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Werdi, Erja
Kanerva, Jaakko
Keywords
environmental legislation, ympäristölainsäädäntö, environmental law, ympäristöoikeus, protection of cultural environment, kulttuuriympäristö, cultural and historial areas, suojelu, ancient monument, kulttuurihistorialliset alueet, land use, muinaismuisto, land use planning, maankäyttö, kaavoitus
Other note
Citation