Floating Spa, Arabianranta, Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
FLOATING. In coastal cities like Helsinki, where the sea plays an important role in the city structure, we witness an increasing interest to building on the water. The technology has already developed and there are first companies offering floating buildings of all kinds. The aim of my work was to find what would be the most beneficial on the fact that the building floats. During the working process many more questiones appeared, some answers were found, although most of them needed to be abandoned quickly in order to continue seeking for better ones. The work itself presents above all the working process, the process of seeking, the process that gives a wider frame to the surely imperfect final design. Although a building which floats is freed from the ground and can be arbitrary moved around, it is not as free as a boat and should not be. That is why l tried to explain the reason of moving the building, to choose the locations with certain character and to point out what are the benefits of locating the building there. Although a floating building does not have one permanent location, my aim was not to create a total stranger. I tried to fit the building to a particular type of Iocation - the city of Helsinki particular environment with very strong and still Iiving bathing culture of Finnish Sauna. SPA. Spa is the second aspect of the project. Spa in the city and spa as the inner world of its own. Spa as articulated and discrete but not an isolated place. What comes from outside can be transformed, it can be opposed, but the dialogue needs to go on. FLOATING SPA. The building is divided into four parts that can be constructed and also moved more easily than one large structure. Each part conveys a particular activity and has its own atmosphere, differing from (or complementing) the others. These parts work independetly, but it still should be obvious that they are parts, parts of a more complex whole, because together they are able to offer more, to form a greater building, the Floating Spa.

KELLUVA. Rantakaupungeissa, kuten Helsingissä, jossa meri on tärkeä osa kaupunkirakennetta, on huomattavissa kasvava kiinnostus veden päälle rakentamisessa. Tekniset puitteet ovat jo kehittyneitä ja ensimmäiset yritykset tarjoavat kelluvia rakennuksia eri tarkoituksiin. Diplomityöni tavoite oli alun perin osoittaa suurimmat hyötyelementit veden päälle rakentamisen kautta, ja itse rakennuksen kelluvista rakenteista. Työn kulun aikana nousi paljon uusia kysymyksiä, joihin joitain vastauksia olen onnistunut löytämään, mutta suurimman osan alkuperäisideoista olen joutunut luopumaan parempien ideoiden kohtaessa. Itse työllä on ennen kaikkea määrä esittää projektin prosessia kokonaisuudessaan, etsimisen prosessia, prosessi joka luo tarkoituksenmukaisen konseptuaalisen kehyksen ikuisesti etsivälle muotoiluprosessille. Vaikka kelluva rakennus on ankkuroimaton ympäristön sijaintiinsa, ja voi liikkua vapaasti paikasta toiseen, se ei ole veneeseen verrattavissa, eikä sen pitäisi ollakaan. Tämä muodostaa pohjan asettamalleni tavoitteelleni selittää rakennuksen liikkumia ja valita sille tarkat kohteet, sekä osoittamaan tämän kaavan isoimmat hyödyt ja mahdollisuudet. Vaikka kelluvalla rakennuksella ei ole tarkkaa kotia, en ole kuitenkaan halunnut luoda "ventovierasta". Olen yrittänyt muotoilla rakennuksen ilmeen soveltuvaksi tietyntyyppiseen ympäristöön, Helsingin keskustaan, jossa elää vahva kylpemisen ja saunoamisen perinne ja kulttuuri. KYLPYLÄ. Kylpylä on projektini toiseki paras näkökanta; kylpylä kaupungissa ja kylpylä omana sisäisenä maailmana. Kylpylä markkeerattuna sekä hiljaisena paikkana, eikä kuitenkaan eristetty muusta maailmasta. Ulkopuolinen voi muuttua ja tyrmätä, mutta vuorovaikutus on jatkuvaa. KELLUVA KYLPYLÄ. Rakennusta on jaettu neljään osaan joiden yksilöllinen rakentaminen ja kuljettaminen muodostuu helpommaksi yhden ison kappaleen sijasta. Jokainen osa edustaa oman toimintansa ja tunnelmansa, olemalla toteusmuodossaan erihenkinen muihin kappaleisiin verrattuna. Osat toimivat yksilöllisesti, mutta on tärkeätä että ne samalla edustavat yhteenkuuluvuutta johonkin isompaan kokonaisuuteen. Yhdessä osat voivat tarjota enemmän, muodostamalla erinomaisen rakennuksen - Kelluva Kylpylä.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
floating spa, kelluva kylpylä, spa inside the city, kylpylä kaupungissa, bathing, kylpemisen kulttuuri, bathing culture, sauna, sauna, Helsinki, Helsinki
Other note
Citation