Hallituksen ja johdon välinen vuorovaikutus epäsymmetrisen informaation ja tiedon luomisen prosessimallin näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Johdon ja hallituksen välistä suhdetta on pitkään tutkittu melko rajoittuneesta agenttiteorian näkökulmasta. Viime aikoina akateemisessa keskustelussa onkin peräänkuulutettu uudenlaisen tutkimusagendan omaksumista. Monia erilaisia teoreettisia lähestymistapoja on ehdotettu, mutta yhdistävänä tekijänä niissä useimmista on toivomus ymmärtää hallituksen sisäisiä prosesseja ja vuorovaikutuksia. Vastakkainasettelu johdon ja hallituksen välillä on ehkä hieman vanhanaikainen näkökulma ja tässäkin tutkielmassa omaksutaan näkemys hallituksesta ja johdosta tietynlaisena tiiminä. Näkökulmaa haetaan tiedon luonnin ja muuntamisen kautta ja näin saadaankin mielenkiintoisia perspektiivejä epäsymmetriseen informaatioon. Tutkielman tavoitteena onkin selvittää epäsymmetrisen informaation vaikutuksia hallitustyöskentelyyn. Tiedolla on tässä olennainen rooli varsinkin sen kautta, miten hallituksen ja johdon tietämykset eroavat toisistaan. Tavoitteena on selvittää, miten tietoa käsitellään hallitustasolla ja miten tieto liikkuu hallituksen ja johdon välillä. Tutkielmassa nousee esille hallituksen eri roolit toisaalta johtoa valvovana ja toisaalta taas johtoa avustavana toimielimenä. Tarkastelussa on myös se näennäinen ristiriita, joka tästä roolijaosta seuraa. Kantaa otetaan myös vastuullisuuden merkitykseen hallitustyöskentelyssä. Lähdeaineisto tutkielmaa varten kerättiin kahden teemahaastattelun avulla, joissa haastateltiin saman yrityksen hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Näin pyrittiin saamaan samaan tutkielmaan tavallaan ”vastakkaiset” näkökulmat. Haastattelut pidettiin hyvin vapaamuotoisina, mutta niiden pohjalla oli viidestä teemasta koostunut runko, jonka tarkoitus oli selvittää tiedon merkitystä hallituskontekstissa. Tutkielman tuloksista ilmenee, että hallitus ja johto ovat monissa asioissa melko lähellä toisiaan näkemystensä puolesta. Epäsymmetrisen informaation olemassaolo tiedostetaan molemmin puolin. Toisaalta myös nähtiin, että hallituksen tulee sopeutua roolinsa puolesta yrityksen sen hetkiseen tilanteeseen ja ehkä tärkein havainto olikin yrityksen elinkaaren vaiheen merkitys tähän rooliin. Myös yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja luottamuksen merkitys korostuivat hallituksen vastuullisen työskentelyn mahdollistajina.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
hallitus, corporate governance, epäsymmetrinen Informaatio, tiedon luonti
Other note
Citation