Uusiomateriaaleilla rakennettavan meluvallin geotekniset tarkastelut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-02-22
Department
Major/Subject
Pohja- ja kalliorakentaminen
Mcode
IA3028
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tutkimuskohteena tässä diplomityössä on Vantaan Leppäkorpeen suunniteltu poikkeuksellisen suuri meluvalli. Meluvalli on jopa 16 metriä korkea ja noin 750 metriä pitkä. Diplomityön tarkoitus on etsiä kokonaistaloudellisesti edullinen, kestävä sekä ympäristöystävällinen ratkaisu meluvallin rakentamiseen. Rakentamiskustannuksia ja ympäristövaikutuksia on pyritty pienentämään rakentamisen materiaalivalinnoilla, rakennustavan valinnalla sekä meluvallirakenteen optimoinnilla. Meluvallin suuren koon takia sen rakentamiskustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi käytettäessä tavanomaisia rakennusmateriaaleja. Tästä syystä meluvalli on suunniteltu rakennettavan uusiomateriaaleista. Tässä diplomityössä tutkitaan meluvalliin soveltuvia uusiomateriaaleja sekä niiden käytön etuja ja rajoitteita. Uusiomateriaaleilla tarkoitetaan tässä työssä esimerkiksi pulveroitua betonia, rengasrouhetta ja energialaitosten tuhkilla stabiloitua savimaata. Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa on haastavaa, koska ne ovat yleensä laadultaan vaihtelevia eikä uusiomateriaaleista ole olemassa paljoa luotettavaa tutkimustietoa. Työn laskentaosuudessa tutkitaan rakennusvaiheittain meluvallin stabiliteettia ja painumia. Alustavat stabiliteettilaskelmat on tehty liukupintamenetelmään perustuvalla GeoCalc-laskentaohjelmalla. Tarkemmat stabiliteettilaskelmat sekä painumalaskenta on suoritettu elementtimenetelmään (FEM) perustuvalla PLAXIS-laskentaohjelmalla. Laskelmien avulla kehitettiin kustannustehokas poikkileikkaus, jolla meluvalli voidaan rakentaa turvallisesti uusiomateriaaleja käyttäen. Uusiomateriaalien ominaisuusparametreihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joten laskentatuloksiin tulee suhtautua kriittisesti. Lopullisten painumien ja stabiliteettien luotettavaa arviointia varten laskelmia tulisi päivittää rakentamisen aikana saatavien seurantatulosten avulla.

The research topic of this thesis is an exceptionally high noise barrier planned to Leppäkorpi area located in Vantaa. The noise barrier is up to 16 meters high and about 750 meters long. The objective of this thesis is to find an economical, durable and eco-efficient method to construct the barrier. The construction costs and environmental impacts have been reduced by selecting optimal construction materials, construction methods and optimizing the structure of the barrier. Due to the large size of the noise barrier the construction costs become unreasonably high when using conventional building materials. For this reason, the noise barrier is designed to be built using recycled construction materials. This thesis presents potential recycled construction materials for noise barrier as well as their advantages and limitations. Examples of recycled materials used in these kind of structures are crushed concrete, crushed tires and clay mixed with fly ash. The main idea of this thesis is particularly the suitability of these recycled materials in the construction of a noise barrier. The stability and settlement of the planned noise barrier are analysed separately for each construction phase in the calculation section of this thesis. Initial stability calculations are made with GeoCalc software that is based on limit equilibrium method. More accurate stability and settlement calculations are made with finite element method (FEM) based computer program PLAXIS. The calculations were used to develop a cost-effective cross-sectional view of the noise barrier for constructing it using recycled materials. The calculation results should be observed with caution, because calculation parameters for recycled materials involve many uncertainties. The calculations should be updated during construction according to monitored data from the site to reliably predict the final stability and settlements.
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Vehmas, Harri
Keywords
meluvalli, maavalli, uusiomateriaalit, pulveroitu betoni, massastabilointi, stabiliteetti
Other note
Citation