Importance of on-line process washing in paper machine

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 53 + [2]
Series
Abstract
Prosessin likaantuminen aiheuttaa paperiteollisuudessa monia ongelmia. Likaantuminen heikentää lopputuotteen laatua, aiheuttaa erilaisia tuotantohäiriöitä, vaurioittaa prosessilaitteistoa ja heikentää työturvallisuutta. Prosessipuhtaudesta huolehtimalla voidaan estää likaantumisen aiheuttamia taloudellisia kustannuksia. Tämän diplomityön tarkoitus oli selvittää erään käynninaikaisen prosessipesujärjestelmän vaikutuksia paperi- ja kartonkikoneiden tuotantotehokkuuteen ja tuotteen laatuun. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kysely-tutkimusta. Tutkimukseen valittiin kaikkiaan yhdeksän suomalaista paperi- ja kartonkikonelinjaa joissa pesujärjestelmä oli käytössä. Tutkimusaineisto kerättiin kysymyslomakkeella, joka sisälsi kymmenen avointa kysymystä ja kymmenen väittämää. Tutkimuksen perusteella paperi- ja kartonkikoneilla on runsaasti käynninaikaista puhtaanapitoa vaativia kohteita joita ei kyetty pitämään puhtaina ennen pesujärjestelmän asennusta. Pesureiden todettiin parantaneen koneiden tuotantotehokkuutta nostamalla hyötysuhteita ja lyhentämällä pesuntarvetta seisokeissa. Lisäksi työturvallisuuden katsottiin parantuneen, koska vaikeasti puhdistettaviin kohteisiin ei tarvinnut pesureiden asennuksen jälkeen lähettää henkilökuntaa pesemään. Osa vastaajista oli havainnut tuotteessa aiemmin esiintyneiden likaantumisongelmien vähentyneen pesureiden ansiosta.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Nummila, Mika
Karine, Seppo
Keywords
fouling, likaantuminen, deposits, saostumat, washing system, pesujärjestelmä
Other note
Citation