Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 62 + [37]
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty osana TuoHa II -hanketta, jossa luotiin konsepti uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmälle. Työssä esitellään konseptin havainnollistamisen ja arvioinnin vaihe. Konseptia havainnollistettiin käyttäjille käyttöliittymäprototyypillä sekä kuvakäsikirjoitusten avulla. Prototyypillä käyttäjille esiteltiin uutta käyttöliittymää sekä uusia toiminnallisuuksia. Kuvakäsikirjoituksin esitettiin teemat, joita olisi teemojen luonteen vuoksi ollut haastava havainnollistaa prototyypissä. Työssä esitellään käytettyjen menetelmien avulla konseptista kerätty palaute sekä niistä tehdyt johtopäätökset konseptin jatkokehityksen tueksi. Palaute oli pääosin positiivista ja esitettyjen toiminnallisuuksien koettiin olevan tarpeellisia. Lopuksi saadun palautteen perusteella pohditaan syitä siihen, mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa käyttäjien antamaan palautteeseen ja arvioidaan käytettyjen menetelmien soveltuvuutta tässä työssä.

This master's thesis has been made in TuoHa II - research project, in which a concept for a new ERP system has been developed. This thesis covers the validation phase of the concept development process and also the concept visualization methods used in this project are presented. The goals of this thesis are to discuss the feedback gathered from users and to find out the elements that affected the feedback. The concept was visualized with user interface prototype and storyboards. The prototype, with some new functions and low level of functionality, was presented to the users. Storyboards were used to present themes, which would have been difficult to demonstrate with the prototype. As a result, the feedback gathered with different methods is presented and some conclusions are drawn to support further development of the concept. Feedback was mainly positive and the presented functionalities considered useful. Finally, the elements that might have affected the level of the feedback are discussed and the suitability of the selected methods is evaluated.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Nieminen, Mika P.
Keywords
user-centred concept development, validation, enterprise resource, planning systems, käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu, havainnollistaminen ja arviointi, toiminnanohjausjärjestelmät
Other note
Citation