Designing Web Services for Location-Aware Mobile Devices - Case: Trac Monitoring Service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 89 s.
Series
Abstract
Open remote programming interfaces and technologies that enable the development of mashup applications have revolutionized the way the World Wide Web is used. The emergence of smartphones has provided a new platform for which to build applications that people can use regardless of their location. The location-aware features of smartphones have made it possible for the mobile mashup applications to customize the content they provide for users based on their location. In this thesis I study how Web services should be designed and implemented so that they would serve location-aware mobile mashup application in the best possible way. I lay down the requirements that this sort of Web service has and then look into different technological and architectural solutions that are available to create a location-aware mobile-friendly Web service interface. As the practical part of the thesis, I use the knowledge gathered from my theoretical study to implement a new Web service interface for a traffic monitoring system. The new interface is created because the system currently lacks an interface that is mobile-friendly and enables the customization of content based on the location of the user. To prove that the new interface solves the problem at hand, I implement a mobile application that consumes the new Web service interface. The client application is also used to measure sizes of responses returned by the new API, the time used to process them and what kind of effect location-based optimization has on the API. Based on the results of the implementation process and the findings of the testing phase, I propose a set of design guidelines that can be applied when developing a Web service interface for mobile location-aware devices.

Avoimet etäohjelmointirajapinnat sekä teknologiat, jotka mahdollistavat mashup -sovellusten kehittämisen ovat mullistaneet tavan jolla käytämme World Wide Webiä. Älypuhelimien yleistyminen on tarjonnut uuden alustan sovelluksille, joita ei ole sidottu mihinkään paikkaan vaan ne kulkevat ihmisten mukana. älypuhelinten sijaintitietoiset ominaisuudet ovat mahdollistaneet mobiilien mashup -sovellusten sisällön räätälöimisen käyttäjän sijainnin mukaan. Tässä diplomityössä tutkin, miten Web-palveluita tulisi suunnitella ja toteuttaa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat sijaintitietoisia mashup -sovelluksia mobiililaitteissa. Esitän vaatimukset, joita tällaisella Web-palvelulla on sekä tutkin millaisia teknologisia sekä arkkitehtuurisia käytäntöjä on olemassa mobiiliystävällisten sijaintitietoisten Web-palvelurajapintojen kehittämiseksi. Työn käytännön osuudessa käytän teoreettista tutkimustani hyväkseni kehittäessäni uuden Web-palvelurajapinnan liikenteenhallintajärjestelmälle. Uusi rajapinta tarvitaan, sillä järjestelmästä puuttuu etäohjelmointirajapinta, joka mahdollistaisi mobiilit käyttäjäsovellukset, joissa sisältö on räätälöity käyttäjän sijainnin mukaan. Todentaakseni, että uusi rajapinta ratkaisee olemassa olevan ongelman, toteutan mobiilin käyttäjäsovelluksen, joka käyttää uutta rajapintaa. Käyttäjäsovelluksen avulla myös mitataan rajapinnan palauttamien viestien kokoa, niiden prosessoimiseen käytettävää aikaa sekä sitä millainen vaikutus lokaatiopohjaisella optimoinnilla on rajapinnan toimintaan. Kehitystyön ja testitulosten pohjalta esitän joukon suosituksia, joita tulisi noudattaa kun kehitetään sijaintitietoisille mobiilisovelluksille tarkoitettua Webpalvelurajapintaa.
Description
Supervisor
Nurminen, Jukka K.
Thesis advisor
Lammi, Jani
Keywords
mobiili, sijaintitietoinen, web-palvelu, avoin tieto, REST, SOAP, WSDL, Atom, RSS, liikenteenseuranta, mobile, location-aware, Web service, open data, REST, SOAP, WSDL, Atom, RSS, trac monitoring
Other note
Citation