Means to identify and close ISO 9001 certification gaps: a case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-14
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
64+7
Series
Abstract
Importance of effective quality management as well as customer requirements have increased rapidly during recent decades. This has created a need for a mean to assure the promised quality of products and services. ISO 9001 quality certification provides a solution for this need, which has resulted in the amount of ISO 9001 certified organization has reached over one million. Once an organization makes the decision to get ISO 9001 certified, they are faced with a problem on how much of the ISO 9001 requirements they are conforming to. External consulting can be expensive and leave a gap in the internal knowledge of the ISO 9001, causing cumulative costs in the future. This thesis aims to provide means to internally identify and close ISO 9001:2015 requirement gaps for an organization that has decided to acquire the certification. A case study is performed on an organization that has made the decision. An ISO 9001 requirement gap analysis process is created and presented that can be applied to all types of organizations. The case organization’s gaps are identified, and an evaluation matrix created to evaluate the severity of the gaps. Finally, solutions are created to close the identified gaps.

Tehokkaan laadunhallinnan sekä asiakasvaatimusten merkitys on kasvanut huomattavasti lähivuosikymmeninä. Tämä on luonut tarpeen keinoille vakuuttaa tuotteiden ja palveluiden luvattu laatu asiakkaille. ISO 9001 laatusertifikaatti tarjoaa ratkaisun tämän tarpeen täyttämiseen, jonka seurauksena ISO 9001 sertifikoitujen organisaatioiden määrä on kasvanut yli miljoonaan. Kun organisaatio tekee päätökset hankkia ISO 9001 sertifikaatin, kohtaavat he ongelman määrittää kuinka paljon standardin vaatimuksista organisaatio jo täyttää. Ulkoiset konsultit voivat olla kalliita, ja niiden käyttäminen jättää organisaation sisäiseen tietämykseen raon standardin sisällöstä, joka voi aiheuttaa kumuloituvia kustannuksia tulevaisuudessa. Tämä diplomityö pyrkii tuottamaan organisaatioille keinoja määrittämään ISO 9001:2015 standardin vaatimusten puutteita ja keinoja niiden korjaamiseen. Diplomityö sisältää tapaustutkimuksen organisaatiolle, joka on tehnyt päätöksen hankkia ISO 9001 sertifikaatin. Työssä esitetään ISO 9001 kuiluanalyysiprosessi, jota voidaan soveltaa monenlaisissa organisaatioissa. Prosessin avulla kuiluja voidaan määrittää ja niiden vakavuusaste arvioida. Lopuksi kuiluille kehitetään ja esitetään ratkaisuja niiden sulkemiseen.
Description
Supervisor
Otto, Kevin
Thesis advisor
Zimmermann, Timo
Keywords
ISO 9001, quality mangement system, gap analysis, quality, quality management, ISO 9001 certification
Other note
Citation