The role of attraction and control boundaries in value creation – dyadic exploration of strategic buyer-supplier relationships

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-05-22
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
220 + app. 20
Series
VTT Science, 90
Abstract
The development of strategic buyer-supplier relationships (BSR) has attracted considerable interest. In a strategic BSR, the buyer and the supplier both aim to utilise the relationship to gain a competitive advantage. This thesis suggests that a better understanding of non-contractual, reciprocal value creation, as proposed in social exchange theory (SET), would help us to understand how to realise the potential of the strategic relationship. The aim of the thesis is to increase the understanding of the role of attraction and control boundaries in value creation in strategic BSRs. Three research questions are addressed: (1) How do the social mechanisms affect value creation in strategic BSRs as proposed by SET? (2) How does attraction affect value creation in strategic BSRs? (3) What explains the control boundaries of a firm in strategic BSRs? The thesis consists of five individual studies, and the in-depth data from six dyadic case studies are applied to answer these questions. This research makes a major effort to clarify the basic assumptions and scope of useful concepts and theoretical constructs of SET in the context of BSRs. This thesis recognises structural power as an explanation and source of value creation. Structural power, meaning power asymmetry and interdependence, explains the distribution and total amount of value creation in BSRs. Thus, understanding how different sources of dependency affect structural power is vital, and by affecting one or more of these sources of dependency, a company can change the structural power, which then influences value creation over the course of the relationship. In this thesis, buyer-supplier attraction is suggested to precede the reciprocal, voluntary effort. The thesis contributes by adding understanding of the role of attraction in strategic BSRs, as the vast body of literature discusses the role of attraction in the initiation phase of relationships and in gaining preferred customer status. The dyadic approach to attraction is a cornerstone of this thesis, and the results of the thesis propose that mutual attraction is a prerequisite for the strategic success of BSRs. In a strategic BSR, a company can no longer only control its own resources, and this thesis recognises that understanding control boundaries is important when aiming to influence the other party.

Toimittajasuhteiden hallinnan merkitys on kasvanut merkittävästi, ja strategisten asiakas-toimittajasuhteiden kehittäminen on noussut mielenkiinnon kohteeksi yrityksissä. Näissä suhteissa sekä asiakas että toimittaja pyrkivät hyödyntämään suhdetta saavuttaakseen strategiset pitkäntähtäimen tavoitteensa. 'Houkuttelevuuden' on ehdotettu edistävän vuorovaikutteista, vapaaehtoista panostusta suhteeseen. Houkuttelevuus asiakkaana on herättänyt viime aikoina paljon kiinnostusta, sillä tilanne toimittajamarkkinoilla on muuttunut. Yrityksen on oltava houkutteleva asiakas saavuttaakseen parhaana pidetyn asiakkaan aseman, ja siten varmistamaan käyttöönsä toimittajan parhaat resurssit. Lähestymistapa on hyvin erilainen verrattuna perinteiseen ostamiseen. Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä houkuttelevuuden ja kontrollin roolista arvonluonnissa strategisissa asiakas-toimittajasuhteissa. Väitöskirja muodostuu viidestä erillisestä tutkimuksesta, jotka pohjautuvat samaan aineistoon. Tutkimusmenetelmänä on monitapaustutkimus. Lähtökohtana on, että vastavuoroisen arvonluonnin mekanismien ymmärtäminen on tärkeää strategisten asiakas-toimittajasuhteiden menestymisessä. Vastavuoroinen arvonluonti perustuu vapaa-ehtoisuuteen, ja sitä ei ole sovittu yksiselitteisesti sopimuksissa. Lähestymistapa pohjautuu sosiaalisen vaihdannan teoriaan. Väitöskirjassa käyn syvällisesti läpi sosiaalisen vaihdannan teorian konseptit ja käsitteet, sekä miten niitä voidaan soveltaa asiakas-toimittajasuhteen kehittämiseen. Väitöskirja tuottaa erityisesti uuttaa tietoa houkuttelevuuden roolista strategisissa asiakas-toimittajasuhteissa, kun aikaisempi tutkimus on keskittynyt houkuttelevuuteen suhteen alkuvaiheessa ja houkuttelevuuden rooliin parhaana pidetyn asiakkaan aseman saavuttamisessa. Väitöskirjan tulosten mukaan molemminpuolinen houkuttelevuus on edellytys strategisen asiakas-toimittajasuhteen onnistumiselle. Väitöskirjassa luon mallin, jonka avulla yritys pystyy hallitsemaan houkuttelevuuttaan asiakkaana osana toimittajasuhteiden hallintaa. Yritykset voivat siis käyttää houkuttelevuutta aktiivisesti tavoitteenaan vaikuttaa suhteen toiseen osapuoleen. Lisäksi tutkimuksessani tunnistan kontrollin rajojen ymmärtämisen olevan tärkeää, sillä strategisissa asiakas-toimittajasuhteissa yritys ei voi enää täysin kontrolloida tarvitsemiaan resursseja.
Description
Supervising professor
Tanskanen, Kari, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
buyer-supplier attraction, control boundaries, reciprocal value creation, social exchange theory, asiakas-toimittajasuhde, houkuttelevuus, kontrolli, vastavuoroinen arvonluonti, sosiaalisen vaihdannan teoria
Other note
Citation