Koulupihat liikuntaympäristöinä - Katsaus suomalaisiin koulupihoihin liikuntaympäristöinä maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Tämän kandidaatintyön tavoite oli selvittää, miten koulupihojen suunnittelussa voidaan huomioida niiden rooli liikuntaympäristöinä. Työn ytimenä oli tutkimuskysymys, miten maisema-arkkitehti voi vaikuttaa koulupihan liikunnallisuuteen. Työn taustaksi selvitettiin myös liikunnallisuuden merkitystä etenkin lasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Nykynuoret ja -lapset liikkuvat hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Koulupihan rooli liikuntaympäristönä on korostunut arkiliikunnan vähentymisen myötä. Siksi koulupäivän aikana tapahtuva liikunta on erityisen tärkeää. Koulupihan tuleekin palvella käyttäjiään liikuntapaikkana ja kannustaa liikkumaan niin välitunneilla kuin vapaa-aikana. Työssä tarkasteltiin suomalaisia koulupihoja etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta, kuitenkin muutkin käyttäjäryhmät huomioiden. Tämä työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena pyrkimyksenä koota suunnittelijan kannalta olennainen tieto koulupihoista yhteen. Tällä hetkellä on paljon uutta tutkimustietoa koulupihojen tilasta, sekä väestön liikunnallisuudesta. Koulupihojen suunnittelua koskevat ohjeistukset eivät ole kuitenkaan päivittyneet yhteiskunnan muutosten ja uusien tutkimusten myötä ajankohtaisiksi. Myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma lisää koulupihojen liikunnallista vaatimustasoa. Pihojen tulee tulevaisuudessa tarjota parempia mahdollisuuksia eri oppiaineiden opetukseen liikunnan avulla. Näistä syistä on erityisen tärkeää, että maisema-arkkitehtien ja muiden pihasuunnittelijoiden saatavilla olisi juuri heille suunnattua tietoa koulupihojen suunnitteluun liikunta- ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen myötä kävi myös ilmi, että kaikkien tahojen, kaavoituksesta huoltoon, tulisi toimia yhdessä koulupihojen liikunnallisuuden parantamiseksi. Tämä työ kokoaa yhteen tietoa liikuntaympäristöjen merkityksestä ja sen yhteydestä koulupihaan. Työ voisi toimia pohjana ajankohtaisten suunnitteluohjeistusten laatimiselle tai tietopakettina koulupihaa suunnittelevalle maisema-arkkitehdille.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mikola, Varpu
Keywords
koulupiha, liikunta, liikuntaympäristö, maisema-arkkitehtuuri, pihasuunnittelu, arkiliikunta
Other note
Citation