The impact of supply chain uncertainty on firms’ performance: A meta- analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
37 + 12
Series
Abstract
This study explores the complex relationship between supply chain uncertainty and firm performance, focusing on operations and technology within the field of supply chain management. Existing literature paints an inconsistent picture of the influence of supply, demand, and technology uncertainty on both financial and operational performance metrics. Through a comprehensive review and meta-analysis, this study seeks to consolidate terminology, categorize uncertainties, and unravel the causal relationships between different types of uncertainties and various aspects of firm performance. First, the distinct categories of uncertainty and their well-defined boundaries are being delineated. Second, the specific impacts of each uncertainty category are studied, aggregating data from existing studies to provide valuable insights. The pronounced heterogeneity within the sample and the lack of standardized definitions created significant challenges. However, the meta-analysis, based on an extensive review of the existing literature, offers a comprehensive understanding of supply chain uncertainties' influence on firm performance. Findings of this study contribute to existing knowledge by reinforcing previous belief in the important role of supply chain uncertainties management in enhancing overall performance. Additionally, this study highlights the need for future scholarly efforts to mitigate the effects of heterogeneity and refine operational definitions to enhance consistency and interpretability in this critical research domain.

Tämä tutkimus tutkii monimutkaista suhdetta toimitusketjun epävarmuuden ja yrityksen suorituskyvyn välillä, keskittyen toimintaan ja teknologiaan toimitusketjun johtamisen alalla. Olemassa oleva kirjallisuus antaa epäjohdonmukaisen kuvan toimituksen, kysynnän ja teknologian epävarmuuden vaikutuksesta sekä taloudellisiin että toiminnallisiin suorituskykymittareihin. Kattavan kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin avulla tämä tutkimus pyrkii yhdistämään terminologiaa, luokittelemaan epävarmuudet ja purkamaan erilaisten epävarmuuksien ja yrityksen suorituskyvyn eri näkökulmien väliset syy- seuraussuhteet. Ensimmäiseksi tutkimus pyrkii luokittelemaan erottuvat epävarmuuskategoriat ja hahmottamaan niiden erottuvat rajat. Toiseksi, jokaisen epävarmuuskategorian vaikutusta tutkitaan ja meta-analysoidaan nojauten olemassa olevien tutkimusten tutkimustuloksiin. Tutkimusnäytteessä esiintyvä voimakas heterogeenisyys ja epävarmuuden muuttujan standardoitujen määritelmien puute loivat merkittäviä haasteita tutkimukselle. Kuitenkin meta-analyysi, joka perustuu laajaan olemassa olevan kirjallisuuden katsaukseen, tarjoaa kattavan ymmärryksen toimitusketjun epävarmuuksien vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn. Tämän tutkimuksen tulokset edistävät olemassa olevaa tietämystä vahvistamalla aikaisempaa uskoa toimitusketjun epävarmuuksien hallinnan tärkeään rooliin kokonaissuorituskyvyn parantamisessa. Lisäksi tämä tutkimus korostaa tulevien tieteellisten pyrkimysten tarvetta lieventää heterogeenisyyden vaikutuksia ja jalostaa toiminnallisia määritelmiä kriittisen tutkimusalueen johdonmukaisuuden ja tulkittavuuttavuuden parantamiseksi.
Description
Thesis advisor
Kauppi, Katri
Keywords
supply chain uncertainty, performance, meta-analysis, supply chain management
Other note
Citation