Tulevaisuuden opiskelija-asuminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Master’s Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Opiskelija-asumisen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät ja ilmiöt ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Itse opiskelija-asunnot ja asumisen konseptit eivät kuitenkaan ole juuri muuttuneet vuosikymmeniin, eivätkä ne ole pystyneet uusiutumaan samaan tahtiin ympäröivässä toimintakentässä tapahtuneiden muutosten kanssa. Jotta opiskelijoiden tämän päivän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan, tulisi tulevaisuuden opiskelija-asumisen kehittäjien olla tietoisia kyseisistä muutoksista. Tutkimus laadittiin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimeksiannosta. SYK Oy:tä kiinnostaa erityisesti omistamiensa kampusalueiden rooli tulevaisuuden opiskelija-asumisessa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja jäsentää tulevaisuuden opiskelija-asumisen toimintaympäristöä Suomessa. Työn teoriaosuudessa pyrittiin selvittämään ja ymmärtämään opiskelija-asumisen kysyntään ja tarjontaan liittyviä ilmiöitä ja niiden yhteyksiä. Tutkittuja, kysyntään vaikuttavia ilmiöitä olivat opiskelijoiden asumispreferenssit ja -tarpeet, muuttuneet opiskelun tavat ja paikat sekä suomalaisten asumisessa tapahtuneet muutokset. Opiskelija-asumisen tarjontaan vaikuttavia ilmiöitä, joita työssä tutkittiin, puolestaan olivat yliopistokampusten kehittyminen opiskelija-asumisen suhteen, palveluntarjoajien liiketoimintalogiikoiden muu-tokset ja lainsäädännöllisten rajoitusten vaikutus Suomen opiskelija-asumisen tarjontaan. Lisäksi tehtiin katsaus tämän hetkisen opiskelija-asumisen sijaintiin valituissa kaupungeissa. Työn empiirisessä osuudessa toteutettiin kuusi teemahaastattelua valituille opiskelija-asuntosäätiöiden toimitusjohtajille. Heiltä kysyttiin näkemyksiä opiskelija-asumisen toimintakentästä Suomessa sekä tuntemuksia tulevaisuuden opiskelija-asumisesta. Teoriaosuuden ja empiirisen osuuden aineiston yhdistelmänä muodostettiin tutkimuksen tulokset, joita analysoitiin neljästä näkökulmasta. Tutkimuksen myötä tunnistettiin kehityskohtia opiskelija-asumisen toimintaympäristössä Suomessa. Perinteiset opiskelija-asuntosäätiöt tiedostavat tarpeen toimintansa kehittämiselle, mutta ovat lainsäädännöllisten tekijöiden vuoksi osittain rajoitettuja omissa kehitystoimenpiteissään. Tulevaisuuden opiskelija-asumisen sijoittuminen kampuksille tai niiden välittömään läheisyyteen nähdään erittäin houkuttelevana vaihtoehtona, mutta kyseisen palvelun tarjoajan liiketoimintamallin tulisi vastata toimintaympäristön muuttuneisiin tarpeisiin. Toteuttaja ei näin ollen olisi välttämättä perinteinen opiskelija-asuntosäätiö. Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista selvittää millaiset konkreettiset opiskelija-asumisen konseptit ja liiketoimintamallit olisivat Suomen yliopistokampuksille soveltuvia.

The factors and the phenomena affecting both the demand and the supply of student housing have changed during the last years. The student houses and concepts themselves have not changed much in decades and thus have not been able to renew at the same pace with the surrounding operational environment. In order to meet the current needs of students, the developers of the future student housing should be aware of these changes. This research was assigned by the University Properties of Finland Ltd. They are especially interested in the role of the campus areas owned by them in the future of student housing. The objective of this research is to understand and analyze the operational environment of the future student housing. The aim of the theory part of this paper was to understand as well as find the relations of the phenomena affecting the demand and the supply of the student housing. The researched phenomena affecting the demand were the housing preferences and needs of students, changes in the study methods and spaces as well as the changes in the Finnish housing conditions in general. The phenomena affecting the supply side of the student housing that were researched were the campus development in regard to housing, the changes in the business logics of companies and the effect of the legal restrictions to the Finnish student housing market. Moreover, an overview to the locations of current student houses in chosen cities was made. In the empirical part six themed interviews were conducted. The interviewed persons were the managing directors of chosen Foundations for student housing. They were asked about their views of the operational environment of the student housing in Finland as well as their feelings concerning the future of the student housing. As a combination of the theory and the material of the empirical part were formed the results of this research. The results were analyzed from four viewpoints. There were needs for development in the operational environment of the student housing in Finland recognized in this research. The traditional Foundations for student housing acknowledge the need for development in their businesses but are partly limited in their development actions because of the legal restrictions. The campus area or its immediacy were seen as very attractive alternative for student housing but the provider of such housing should be able to adapt to the changes in the operational environment and thus is not necessarily a traditional Foundation for student housing. In the continuance to this research it would be interesting to find out which concrete student housing concepts and business models would be applicable in Finnish university campuses.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Nenonen, Suvi
Keywords
opiskelija-asuminen, kampuskehittäminen, tulevaisuus, asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka
Other note
Citation