Appreciative Inquiry in change and quality management: A pilot study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
110+6
Series
Abstract
The purpose of this study is to understand the change-management approach called Appreciative Inquiry and to gain practical experience of its implementation. The more specific research topics to be studied are the nature of the Appreciative Inquiry approach, finding improvement areas in the network of the case company by utilizing the Appreciative Inquiry process and, finally, clarifying the applicability of the process in terms of the quality improvement of operations. The approach of the research is that of case research. The case study is based on literature analysis and qualitative data obtained from empirical piloting. According to research results, the Appreciative Inquiry approach was found to be very much a value-added tool in identifying development areas of organizations in a positive way. The Appreciative Inquiry framework guides and supports the inquiry process, and can be modified for one's own purposes. In terms of change management, it can be said to include full involvement of organization members from the beginning. In addition to the above, Appreciative Inquiry works as a quality-management tool when identifying improvement and development areas of organizations through this process. A lot of ideas were found for developing and improving this network's operations in selected areas. In addition to this, the network created a proposal for concrete actions to make dreams come true. A very worthwhile experience of implementing the Appreciative Inquiry approach was gained from the real life of an organization during this pilot process.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja kerätä käytännön kokemusta muutosjohtamisen menetelmästä, Appreciative Inquiry. Tarkentavina alatavoitteina on tutkia Appreciative Inquiry menetelmän luonnetta ja löytää parannusehdotukset pilotoinnin kohteena olevan verkoston toimintaan liittyen menetelmän avulla. Lopuksi on tarkoituksena selvittää Appreciative Inquiry prosessin soveltuvuus laadun parantamiseen. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus tyyppinen. Tapaustutkimus pohjautuu kirjallisuusanalyysiin ja kvalitatiiviseen tietoon, joka on hankittu kokemusperäisen pilotin avulla. Tutkimustulosten perusteella Appreciative Inquiry menetelmän voidaan sanoa olevan erittäin hyödyllinen työkalu organisaation kehittämiskohteiden selvittämisessä positiivisessa valossa. Appreciative Inquiryn kehys opastaa ja tukee prosessissa ja se voidaan muokata omien tarpeiden mukaan. Muutosjohtamisen näkökulmasta voidaan sanoa, että organisaation jäsenten osallistaminen prosessiin tapahtuu jo heti alusta alkaen. Appreciative Inquiry toimii myös laatujohtamisen työkaluna, kun tunnistetaan organisaation parannus- ja kehittämiskohteita. Tämän tutkimuksen aikana löydettiin paljon parannus- ja kehittämiskohteita kohde verkoston toiminnassa liittyen AI prosessissa valittuihin aihealueisiin liittyen. Tämän lisäksi verkosto loi konkreettisen toimintasuunnitelman näiden parannus- ja kehityskohteiden toteuttamiseen. Tämän tutkimuksen tuloksena siis saatiin kerättyä kokemusta tästä melko uudesta työkalusta, ja voidaan todeta että se toimii organisaation kehittämisessä ja antaa täysin uuden näkökulman tarkastella asioita positiivisessa valossa.
Description
Supervisor
Ojasalo, Jukka
Thesis advisor
Ropponen, Timo
Keywords
appreciative inquiry, Appreciative Inquiry, quality management, arvostava haastattelu, change management, laatujohtaminen, network, muutosjohtaminen, continuous improvement, verkosto, pilot, jatkuva parantaminen, pilotti
Other note
Citation