Static Call Admission Control and Dimensioning of Media Gateways in IP based Mobile Core Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
All-IP -vision mukaan puhe tulee olemaan tulevaisuudessa vain yksi palvelu, joka käyttää siirtotienä IP-pohjaista monipalveluverkkoa. Vaikka puhetta on jo monia vuosia kuljetettu IP-verkoissa, piirikytkentäisellä puheliikenteellä on huomattavasti tiukemmat vaatimukset siirtoverkolle kuin mitä millään aikaisemmalla IP-liikenteellä on ollut. Monipalveluverkon täytyy tarjota korkealaatuisia mekanismeja, joilla erilaisille palveluille voidaan taata niiden vaatima palvelunlaatu. Palvelunlaatumekanismeja on tutkittu paljon viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta näiden tutkimusten motivaatio on yleensä ollut muu kuin piirikytkentäisen puheen kuljettaminen IP-verkossa. Kuitenkin kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen spesifikaatioissa TP mainitaan yhtenä siirtoteknologiana. Tämän vuoksi tässä diplomityössä erilaisia mekanismeja tietyn palvelunlaadun takaamiseksi TP-verkossa tarkastellaan puhelinliikenteen vaatimusten näkökulmasta. Tarkemmin mekanismeista arvioidaan staattisen pääsynvalvonnan menetelmiä ja miten ne vaikuttavat verkkomitoitukseen. Kirjallisuustutkimuksen mukaan kaksi varteenotettavinta vaihtoehtoa staattiselle pääsynvalvonnalle ovat "pipe" ja "hose" -mallit. Näitä malleja on vertailtu myös aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta piirikytkentäisen puheen erityisominaisuuksia ei ole otettu huomioon. Jotta malleista saataisiin täydellisempi kuva, suoritettiin simulointeja mallintamaan piirikytkentäistä puhetta IP-verkossa. Simulaatiotulokset näyttävät selvästi, että tilastollinen multipleksointi vaikuttaa tässä tapauksessa ja resurssien käyttöaste paranee liikennemäärän kasvaessa antaen "hose" -mallille etua. Saatu hyöty ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan suuri eikä yksinään riitä tuomaan selkeää eroa näiden kahden mallin välille.
Description
Supervisor
Virtamo, Jorma
Thesis advisor
Lehtomäki, Harri
Keywords
MGW, MGW, static CAC, staattinen pääsynvalvonta, network dimensioning, tietoverkkojen mitoitus, ToIP, ToIP, VoIP, VoIP, QoS, palvelunlaatumekanismit, multiservice IP network, IP-pohjainen monipalveluverkko
Other note
Citation