Stress-Related Psychophysiological Measurements in the Mobile Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
79
Series
Abstract
TARKOITUS: Tutkia erilaisten psykofysiologisten mittausten hyödyntämistä stressin tunnistuksessa mobiilissa ympäristössä sekä arvioida tähän soveltuvia mittauslaitteita. Painopiste on sydämen sykevälivaihtelun mittaamisessa ja analysoinnissa. TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHTEET: Kaksi sykemittausjärjestelmää rakennettiin: optinen fotopletysmografi ja kaupallisen sykepannan vastaanotin. Referenssimittauksena käytettiin kaupallista Holter-tyyppistä EKG-laitetta. Mittaukset suoritettiin yhdenaikaisesti kaikilla kolmella menetelmällä ja saaduista signaaleista määritettiin sykevälivaihtelu. Eri mittausmenetelmien tarkkuus selvitettiin vertaamalla tuloksia referenssisignaaliin. TULOKSET: Sydämen sähköisen toiminnan galvaaniseen mittaukseen perustuva sykepanta todettiin hyvin tarkaksi mittausmenetelmäksi. Optisen mittauksen epätarkkuus havaittiin noin kymmenkertaiseksi sykepantaan verrattuna. JOHTOPÄÄTÖKSET: Optinen ja sykepantamittaus ovat parhaiten mobiiliin ympäristöön soveltuvat sydänsignaalin mittausmenetelmät. Käyttösovellus määrää kumpi on parempi vaihtoehto. Optinen mittaus on hyvin helppo ja ei-invasiivinen, mutta sen tarkkuus ei riitä kaikkiin sovelluksiin. Sykepantamittauksen tarkkuus taas riittää jopa kliinisiin sovelluksiin, mutta sen käyttö on vastaavasti hankalampaa.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Kaasinen, Jussi
Keywords
psychophysiological measurements, psykofysiologiset mittaukset, stress, stressi, heart rate variability, sykevälivaihtelu, photoplethysmography, fotopletysmografi
Other note
Citation