Ryhmäpohjaisen palkkiopalkkajärjestelmän suunnittelu palvelutuotantoympäristöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
iii + 111
Series
Abstract
This research was conducted in a service production organisation. The research started from the organisation's recognized need for an incentive work pay model. Designing the model became the objective for this research. The problem was approached by setting up the research question: "What kind of incentive work pay model meets the requirements set up by the organisation and its environment?" The answer was sought by carrying out interviews within the organisation and by getting acquainted with its production environment's monitoring systems, which provided material for the design of the model. This research was a constructive case study. The interviews that were carried out during the data collection phase were unstructured interviews, which were analyzed using data-driven qualitative content analysis. The numeric data used for designing the model's calculation component, was gathered from the monitoring systems of the organization's production environment. This material was used, among other things, for simulation of the designed model. The research began with getting acquainted with the organisation, compiling the literature review and collecting research data. Next, the model was drawn up in principle and validated with the organisation. At the last stage the model's calculation component was designed and tested, which was done using the numerical data. Based on the requirements, the incentive work pay model became a group-based model, in which performance is measured based on the performance of the whole process, in order to avoid partial optimisations. The model tries to take into account productivity growth created by the organisation's investments, in order not pay rewards based on the productivity growth created by the investments, but only based on the intensification of work. Finally, an attempt to bring the model closer to an individual level was done through the way the rewards are distributed, even though the model itself is group based. The result of this research was an answer to the research question and a functioning incentive work pay model, which the organisation decided to try out.

Tämä tutkimus toteutettiin palvelutuotanto-organisaatiossa. Tutkimus lähti liikkeelle organisaatiossa esiintyneestä tarpeesta siirtyä palkkiopalkkaukseen (suoritukseen perustuvaan palkkaukseen). Palkkiopalkkamallin suunnittelu tuli tämän tutkimuksen tavoitteeksi. Asiaa lähestyttiin asettamalla tutkimuskysymys, joka oli: "Minkälainen palkkiopalkkamalli täyttää kohdeorganisaation ja sen ympäristön asettamat tavoitteet ja ehdot?". Kysymykseen haettiin vastausta suorittamalla haastatteluja kohdeorganisaatiossa ja tutustumalla sen tuotantoympäristön seurantajärjestelmiin, joista saatiin aineistoa mallin suunnitteluun. Tutkimus oli luonteeltaan konstruktiivinen tapaustutkimus. Aineistokeräyksen yhteydessä suoritetut haastattelut olivat strukturoimattomia haastatteluja, jotka analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä laadullista sisältöanalyysiä. Mallin varsinaisen laskentaosuuden suunnittelussa käytetty numeerinen aineisto kerättiin kohdeorganisaation tuotantoympäristön seurantajärjestelmistä. Tätä aineistoa käytettiin muun muassa mallin simulointiin. Tutkimus alkoi kohdeorganisaatioon tutustumisella, kirjallisuuskatsauksen laatimisella ja aineiston keräämisellä. Seuraavaksi luotiin periaatteellinen palkkiopalkkamalli, mikä validoitiin kohdeorganisaation kanssa. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa suoritettiin mallin laskentaosuuden suunnittelu ja testaus, jossa hyödynnettiin numeerinen aineisto. Vaatimuksista johtuen palkkiopalkkamallista tuli ryhmäpohjainen malli, jossa suoritusta mitataan koko prosessin tasolla osaoptimointien välttämiseksi. Mallissa pyrittiin ottamaan huomioon kohdeorganisaation investoinneista johtuva tuottavuuden kasvu siten, että ne eivät synnyttäisi palkkioita, vaan ainoastaan työn tehostumisesta syntyisi palkkioita. Lisäksi yritettiin tuoda mallia lähemmäksi henkilötasoa palkkioiden jakotavan avulla, vaikka malli on ryhmätasoinen. Tutkimuksen lopputuloksina saatiin vastaus tutkimuskysymykseen ja toimiva palkkiopalkkamalli minkä kohdeorganisaatio päätti ottaa koekäyttöön.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Lehtinen, Jaakko
Keywords
incentive work pay, palkkiopalkka, results-based pay, tulospalkka, service production, palvelutuotanto
Other note
Citation