Female entrepreneurs' motives and challenges in the Finnish retail sector - a case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
en
Pages
94 + 7
Series
Abstract
This study examines female chain store entrepreneurs’ motives in the Finnish retail sector. The purpose is to discover what type of motives female chain store entrepreneurs possess when starting out as entrepreneurs and what motivates them to continue their entrepreneurial careers. Additionally, the aim is also to examine what kind of challenges these female entrepreneurs encounter and how the motives are connected to entrepreneurial challenges. This study is linked to female entrepreneurship discussion, more precisely entrepreneurial motivation. The theoretical background is based on the push and pull theory of entrepreneurship which focuses on identifying factors that motivate people to become entrepreneurs and continue their entrepreneurial careers. This study is a qualitative case study and the data is collected through ten semi-structured interviews. The interviewed female chain store entrepreneurs have been entrepreneurs for different amounts of time, are geographically scattered in Finland and are different regarding to company size and maturity stage. The collected data was analysed with thematic content analysis. I define chain store entrepreneur as an individual who manages their store(s) and employees independently from the retail chain organization but shares some common goals and targets in collaboration with the chain. The findings of this study indicate that female chain store entrepreneurs are more pulled towards entrepreneurship rather than pushed. The most important pull motives for female chain store entrepreneurs are entrepreneurial freedom, versatility of the job, prior industry experience, encouragement and support into entrepreneurship and entrepreneurial role-models. Female chain store entrepreneurs are not considerably affected by push factors and only two distinct push motives could be identified based on the interviews - external pressure from family members and minor job dissatisfaction.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisketjuyrittäjien motiiveja Suomen vähittäiskaupan alalla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia motiiveja naisketjuyrittäjillä on yrittäjänä aloittaessaan ja mikä heitä motivoi jatkamaan yrittäjinä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita naisyrittäjät kohtaavat ja millä tavalla motiivit ovat yhteydessä yrittäjyyden haasteisiin. Tämä tutkimus linkittyy naisyrittäjyyttä koskevaan keskusteluun, tarkemmin sanottuna yrittäjäyyden motivaatiokeskusteluun. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu yrittäjyyden push ja pull -teoriaan, joka keskittyy tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjäksi ryhtymiseen ja yrittäjäuran jatkamiseen. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin kymmenellä puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastatellut naisketjuyrittäjät ovat olleet yrittäjinä eri pituisia aikoja, ovat eri puolella Suomea ja omistavat eri kokoisia ja ikäisiä yrityksiä. Tutkimuksen tulokset analysoitiin temaattisen sisältöanalyysin avulla. Tässä tutkimuksessa määrittelen ketjuyrittäjäksi henkilön, joka johtaa yritystään ja työntekijöitään itsenäisesti, mutta jolla on yhteisiä tavoitteita ketjuorganisaation kanssa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että naisketjuyrittäjille pull-motiivit ovat tärkeämpiä kuin push-motiivit. Naisketjuyrittäjien tärkeimmät pull-motiivit ovat yrittäjyyden vapaus, työn monipuolisuus, aikaisempi toimialakokemus, kannustaminen ja tukeminen yrittäjyyteen sekä yrittäjyyden roolimallit. Push-motiiveilla puolestaan ei ollut suurta vaikutusta naisketjuyrittäjiin, ja haastattelujen perusteella voitiin tunnistaa vain kaksi erillistä push-motiivia: ulkoinen painostus, esimerkiksi perheeltä, ja pienimuotoinen tyytymättömyys aiempaan työhön.
Description
Thesis advisor
Katila, Saija
Keywords
female entrepreneurship, chain store entrepreneurs, push and pull theory, entrepreneurial challenges
Other note
Citation