Tuulivoima historiallisessa kulttuuriympäristössä – Selvitys tuulivoiman vaikutuksista Suomenlinnan maisemaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja EU:n ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa on investoitava uusiutuviin energiantuotantomuotoihin aiempaa enemmän. Suomella on tavoitteena olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja tuottaa uusiutuvalla energialla kotimaisesta energiantuotannosta puolet jo viisi vuotta ennen hiilineutraaliuden takarajaa. Helsingin kaupungin tekemässä selvityksessä löydettiin Helsingin merialueelta tuulivoimalle kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti soveltuvia alueita. Tuulivoimahankkeita ei siitä huolimatta ole vuonna 2001 valmistuneen selvityksen jälkeen käynnistetty. Tuulivoimalle soveltuvat alueet sijaitsevat Suomenlinnan vaikutusalueella. Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde ja tuulivoiman sijoittaminen sen läheisyyteen vaatisi huolellista suunnittelua ja visuaalisten vaikutusten arviointia, jotta tuulivoima ei vahingoittaisi kohteen maailmanperintöarvoja. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, syntyisikö Unescon maailmanperintökohteen ja tuulivoiman välille ristiriitoja vai onko niiden välinen suhde neutraali, jos tuulivoimahankkeita käynnistettäisiin. Unescon maailmanperintökohteena Suomenlinna on kiinnostava esimerkki hyvin arvokkaasta ympäristöstä, jonka lähistölle olisi teoriassa kannattavaa rakentaa tuulivoimaa. Työssä asettuvat rinnakkain Suomenlinnan kulttuurihistorialliset arvot, sekä suojelulliset näkökulmat ja toisaalta ekologinen kestävä kehitys ja ilmastoarvot. Työssä tutustutaan ensin tuulivoimaan ja Suomenlinnaan itsenäisinä kokonaisuuksina, jonka jälkeen tässä työssä valikoitiin Helsingin kaupungin tuottaman selvityksen pohjalta Suomelinnan kannalta paras paikka tuulivoimaloiden sijainnille. Kokonaisuudesta luotiin virtuaalimalli, jonka avulla Suomenlinnan ja tuulivoiman välistä suhdetta voitiin tarkastella yleisesti, sekä mallista otettujen havainnekuvien kautta. Tuulivoimaloiden vaikutuksista tehdään visuaalisten vaikutusten arvio Unescon laatiman ohjeistuksen mukaisesti. Työssä selvisi, että tuulivoima ei vaikuttaisi negatiivisesti Suomenlinnan maailmanperintöarvoihin. Sen sijaan näkymätarkastelussa havaittiin, että joihinkin avainnäkymiin tuulivoimaloilla oli kohtalaisia tai suuria vaikutuksia. Tuulivoimalla havaittiin olevan myös Suomenlinnan kaukomaisemaa ja maisemamielikuvaa muuttava vaikutus. Maailmanperintökohteiden ympäristöissä tapahtuu tulevina vuosina väistämättä muutoksia, joiden vaikutuksia varten on kehitettävä monipuolisempia arviointimenetelmiä. Tämä diplomityö toimii yhtenä esimerkkinä Unescon maailmanperintökohteen ja kansallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman arvottamistyöstä. Tämä työ toimii myös esimerkkinä siitä, kuinka arvokas ympäristö voidaan suuren muutostyön edessä ottaa huomioon jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta lopputulos voisi olla paras mahdollinen kaikille osapuolille.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Rajaharju, Juha
Keywords
Suomenlinna, maailmanperintökohde, uusiutuva energia, tuulivoima, ilmastonmuutos, kulttuuriympäristö
Other note
Citation