Sähkönkulutuksen analysointi ja mallintaminen kerrostaloissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa on mallinnettu kerrostalojen kotitaloussähkönkulutus bottom-up menetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla ja tarkistettu tulosten oikeellisuutta. Bottom-up menetelmällä tarkoitettiin kotitalouksien kuormituskäyrien mallintamista laitetasolta alkaen. Tutkimuksessa tuli osoittaa, kuinka tuntimitattua energiatietoa voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän sähkönkulutuksen analysoinnissa ja mallintamisessa. Laitetason parametrit arvioitiin julkisista tilastoista kerättyihin yleisimpien kotitalouslaitteiden kulutusta ja käyttöä koskevien mittaustulosten perusteella. Tulokset validoitiin vertaamalla mallinnettua kulutustietoa ja tutkimusta varten kerättyä ja analysoitua kerrostalojen tuntimitattua kulutustietoa. Aineisto käsitti 28 pääkaupunkiseudun ja 31 Tampereen alueen kerrostaloyhtiön sähkönkulutuksen energia- ja taustatiedot. Yksittäisiä huoneistoja pääkaupunkiseudun näytteessä oli 1796 ja Tampereella 1760. Tuloksia tarkasteltiin keskeisimpien sähkönkulutukseen vaikuttavien tekijöiden: vuodenajan, viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaisen vaihtelun kannalta. Viikonpäivissä tarkasteltiin erikseen sekä arkipäivien että viikonloppupäivien kulutusta. Tulosten perusteella ilmeni, että mallinnetun kuormituksen vaihtelu ajan funktiona ja kokonaistaso olivat lähellä tuntimitatulle aineistolle laskettuja arvoja. Vuorokauden tuntikohtaisen keskiarvon poikkeama vaihteli 0 %:n ja 7 %:n välillä. Tutkimuksessa havainnollistettiin lisäksi mallin käyttökelpoisuutta arvioimalla kulutuksen laiteryhmittäinen jakauma jokaiselle arkipäivän ja viikonlopun tunnille Bottom-up menetelmällä voidaan huomioida vain osa sähkönkulutukseen vaikuttavista tekijöistä. Tulokset osoittivat, että hyvään tarkkuuteen voidaan siitä huolimatta päästä. Tarkempien mallien luominen edellyttäisi laitekannan ja kulutuskäyttäytymisen yksityiskohtaisempaa tuntemista kerrostaloissa ja mallin yksityiskohtien kehittämistä.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Paatero, Jukka
Keywords
bottom-up method, bottom-up menetelmä, electricity consumption in blocks of flats, sähkönkulutus kerrostaloissa, hourly metered electricity consumption, tuntimitattu energiatieto, load curve, kuormituskäyrä, household appliance, kotitalouslaite
Other note
Citation