Luonnon monimuotoisuus osana kestävää kaupunkisuunnittelua - Helsinki 2050

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
40
Series
Abstract
Ilmastonmuutoksen seurauksena luonnonkatastrofit ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat uhkia kaupungeille. Kasvaneet sademäärät, yleistyneet tulvat ja kohonneet lämpötilat aiheuttavat yllättäviä haasteita, joihin yhteiskunnissa ei olla varauduttu. Tehokkain keino varautua näihin ilmiöihin on kehittää viheralueiden monimuotoisuutta kaupungeissa. Mitä monipuolisemmin kasvillisuutta käytetään, sitä parempi kyky myös rakennetuilla viheralueilla on puhdistaa ja sitoa hulevesiä vaihtuvissa olosuhteissa. Luontoalueiden muuttaminen rakennetuksi ympäristöksi on välttämätön väestönkasvun ja kaupungistumisen seurauksena. Tiivistyvillä alueilla supistuvien ja pirstaloituvien viheralueiden pinta-alaa pyritään kompensoimaan laadulla. Ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna haasteena on suunnitella ja toteuttaa tiivistä kaupunkiympäristöä vastaamaan ihmiskunnan tarpeisiin, tuhoamatta kuitenkaan luonnon ekologisia prosesseja. Tällä hetkellä kestävän kehityksen arviointi nojaa pitkälti helposti mitattaviin asioihin kuten energiatehokkuuteen ja jätteiden kierrätykseen, mikä ei kuitenkaan kerro alueen ekologisesta kestävyydestä ja resilienssistä. Rakennetuilla viheralueilla kasvillisuuden käyttöön suhtaudutaan usein arkkitehtonisesti ja sen avulla luodaan tilallisuutta monimuotoisuuden kustannuksella. Suunnittelussa tulisi entistä kattavammin huomioida, miten ihmisen toiminta ja ekologiset prosessit vaikuttavat toisiinsa sekä minkälaisia vaikutuksia ne heijastavat ympäröiviin rakenteisiin. Kaupungin tiivistyessä ja viheralueiden käyttöpaineen noustessa täytyy julkisiin viheralueisiin panostaa lisääntyvissä määrin, sillä yksittäiseen viheralueeseen kohdistuva käyttöpaine saattaa nopeasti ylittää luonnon uusiutumiskyvyn. Maankäytön muutoksien vaikutuksia ekosysteemipalveluihin on tärkeää selvittää etukäteen, sillä muutokset saattavat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tai vaikeasti mitattavia arvonmenetyksiä, kuten tulvariskin kasvamista ja alueen virkistyspalveluiden häviämistä. Monimuotoisempien viheralueiden vahvuutena on niiden kyky ylläpitää ekosysteemien toimintaa tehokkaammin kuin yksipuolisten. Olevan luonnon suojeleminen ja säästäminen on aina uuden rakentamista ekologisempaa. Ympäristönsuojelun keskiöön onkin nousemassa ympäristöongelmien alkulähde eli luonnonvarojen kestävämpi hyödyntäminen. Pääpainona ei enää yksistään pidetä ympäristön hyvää tilaa, vaan elämää ylläpitävien järjestelmien toimivuuden turvaamista. Elämämme maapallolla on riippuvaista ekosysteemipalveluiden toimivuudesta, minkä vuoksi niiden tuottamien hyötyjen tunnistaminen ja turvaaminen päätöksenteossa on elintärkeää.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, monimuotoisuus, biodiversiteetti, ilmastonmuutos, resilienssi, kestävyys, ekosysteemipalvelut, Helsinki
Other note
Citation