Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Vuonna 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain 13:2§:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos yhtiö on maksukyvytön tai jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukaan vastuussa laittomasta varojen jaosta huomauttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen vaikutus osakeyhtiölain muutoksella ja tilintarkastuksen laadulla on ollut heikon maksukyvyn yhtiöiden voitonjakoon. Lähdeaineisto Tutkielman hypoteesien rakentamiseksi suoritettiin asiantuntijahaastatteluita. Hypoteeseja testattiin tilastollisella aineistolla, joka koostui 61 884 yhtiöhavainnosta. Havainnot kertoivat suomalaisten osakeyhtiöiden voitonjaosta, maksukyvystä ja tilintarkastuksesta vuosina 2006 ja 2008. Aineisto saatiin Asiakastieto Oy:stä. Aineiston käsittely Tutkielman tilastollinen analyysi tehtiin t-testillä ja logistisella regressiomallilla. Mallin selitettäväksi tekijäksi tuli voitonjako, jota selitettiin maksukyvyttömyyttä kuvaavalla maksuhäiriöllä, tilintarkastuksen laadulla, lakimuutosta kuvaavalla vuosimuuttujalla sekä erinäisillä kontrollimuuttujilla. Tulokset Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että osakeyhtiölain muutos on vähentänyt voitonjakoa heikon maksukyvyn yhtiöissä. Voittoa jakavien osuus maksuhäiriöisissä yhtiöissä on laskenut lakimuutoksen tultua voimaan muiden yhtiöiden voitonjaon yleistyessä. Tilintarkastuksen laadun ei kuitenkaan havaita vaikuttavan voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä.
Description
Keywords
tilintarkastus, auditing, voitonjako, maksukyky, osakeyhtiölaki
Other note
Citation