Joustavuudella pitkäikäisyyteen – Muuttuviin asumistarpeisiin vastaava asuinkortteli Laajasalon Yliskylään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
Asumistarpeet muuttuvat eikä rakennushetken kysyntään pohjaava asuntotuotanto tule välttämättä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kun tilaratkaisut eivät pitkällä aikavälillä vastaa muuttuvia tarpeita ja käyttöä, voi rakennus vanheta pois käytöstä. Mikäli rakennus ei vastaa käyttöä, se saatetaan purkaa, jotta sen tilalle voidaan rakentaa uutta. Tätä ei ekologisesta näkökulmasta kuitenkaan voida pitää kestävänä ratkaisuna. Tässä diplomityössä tutkittiin, miten joustavat tilaratkaisut voivat vastata erilaisten asukasryhmien muuttuviin asumistarpeisiin mahdollistaen asuinrakennuksen pitkäikäisyyden. Joustavia tilaratkaisuja tutkittiin Laajasalon Yliskylään sijoittuvassa asuinkorttelisuunnitelmassa. Asuinkorttelisuunnitelma on sovitettu alueen kehittyvään ympäristöön tulevan pikaraitiotien päätepysäkin viereen tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelutyötä pohjustettiin perehtymällä havaittuihin asumistarpeiden muutoksiin ja tutkittuihin asunnon joustavuuden periaatteisiin sekä analysoimalla joustavuutta ilmentäviä referenssikohteita. Työssä keskityttiin joustavuuden periaatteista asuntojen tilojen monikäyttöisyyteen sekä asuntokoon muunneltavuuteen. Monikäyttöisyys mahdollistaa asuntojen käytönaikaisen mukautuvuuden ilman rakenteellisia toimenpiteitä. Asuntokoon muunneltavuus puolestaan mahdollistaa rakennuksen asuntojakauman päivittämisen koko rakennuksen elinkaaren ajan vastaamaan kulloistakin kysyntää. Kun asunnot ja niiden tilat sommitellaan suunnitteluvaiheessa niin, että asuntojen jakaminen tai yhdistäminen onnistuu yksinkertaisilla menetelmillä, voidaan asuntokoon muutoksetkin toteuttaa mahdollisimman vähäisillä rakenteellisilla toimenpiteillä. Kun asuntojen joustavuus on helposti toteutettavissa, se todennäköisimmin hyödyttää asukkaita asumisen aikana ja säilyy taloudellisesti kannattavana rakennuksen koko elinkaaren ajan. Pyrkimys asunnon tilojen monikäyttöisyyteen johti diplomityön asuinkorttelisuunnitelmassa tavallista kookkaampiin asuntoihin sekä asuntojen liikennetilan määrän kasvamiseen. Asunnon ja sen tilojen koon kasvattaminen johtaakin asuntojen suurempaan joustavuuteen ja monikäyttöisyyteen, jolloin ne soveltuvat monipuolisemmin muun muassa erilaisille asuntokunnille. Toisin kuin monikäyttöisyys, asuntokoon muunneltavuus ei vastaa nopeisiin ja väliaikaisiin asumistarpeiden muutoksiin. Sen sijaan se voi pitkällä aikavälillä vastata asukkaan elinkaaren aikaisiin muuttuviin tilatarpeisiin. Pitkäikäisyyteen ja kestävyyteen pyrittäessä rakennuksen tilaratkaisujen tulisikin olla joustavia sekä vähäisillä toimenpiteillä muokattavia, jotta asumistarpeiden ja kysynnän muuttuessa rakennus mukautuisi uuteen käyttöön. Näin rakennuksen säilyttäminen olisi taloudellisestikin kannattavampaa kuin uuden rakentaminen.

As housing needs change, residential construction based on the demand at the moment of construction does not necessarily answer to future needs. When spatial organization no longer corresponds to the changing housing needs, the building may become outdated and fall out of use. In such cases, buildings can be torn down in order to make space for new construction. From an ecological point of view this cannot, however, be considered a sustainable solution. This master’s thesis looked into how flexible spatial organization can respond to the changing housing needs of different residential groups in order to ensure the longevity of the building itself. Flexible spatial organization was further considered in a housing block design located in Yliskylä in Laajasalo. This design has been fit to the developing urban structure next to the final stop of the future tramline. The housing block design was based on earlier research observations on changes in housing needs as well as the principles of flexible housing. In addition, a number of earlier examples of flexible housing were analyzed as a reference. The thesis concentrated on what are called functionally neutral spaces as well as the adaptability of apartment sizes. Functionally neutral spaces allow the residents to adapt their apartments during occupation without any structural changes. Adaptable apartment sizes allow changes in the distribution of space among the apartments in a building. This enables the building to respond to changes in housing demand throughout its life span. If apartments and their spaces are composed during the design phase in such a way as to allow the joining and dividing of apartments through simple means, apartment sizes can also be adapted with fairly few structural changes. When the flexibility of apartments is easily accomplished, it is both much more likely to benefit the residents during their stay as well as to remain an economical option for the whole life span of the building. Aiming towards functionally neutral spaces in the housing block design of this thesis led to larger than usual apartment sizes and to increased circulation space within the apartments. Increasing the size of apartments and their rooms clearly indicated an increase in their flexibility and adaptability, in which case the apartments better suit diverse households. Unlike with neutral spaces, the adaptability of apartment sizes does not respond to sudden and momentary changes in housing needs. Instead this adaptability can answer to the changes in spatial needs that occur during the lifetime of a resident in the long term. When striving for longevity and sustainability of buildings, the spatial organization should be flexible and adaptable as well as easily achievable. This would ensure that the building could adapt to new uses based on future changes in housing needs and demand. With such designs, the preservation of buildings would also become more economical than rebuilding.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Vikström, Sami
Keywords
asuntosuunnittelu, joustavuus, muunneltavuus, monikäyttöisyys, asumistarpeet, asumispreferenssit, pitkäikäisyys, Laajasalo
Other note
Citation