NMR Techniques at Liquid Helium Temperatures

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Materiaalifysiikka
Materials Physics
Mcode
Tfy-44
Degree programme
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
In this master’s thesis I describe our recently upgraded measurement techniques and devices based on the nuclear magnetic resonance (NMR) techniques used to investigate superfluid helium. At present, our research concentrates on the superfluid phase 3He-B. The most important part in our NMR circuit is a two-stage cryogenic MESFET preamplifier operating at 4 K. It is capacitively coupled to a high-Q (Q approximately 40000 in test conditions) LC-resonance circuit. The 3He-B sample is placed inside the superconducting pick-up coil, which is a part of the resonance circuit. High sensitivity and low noise levels are the requirements for the measurement circuitry. Our measurements have shown the signal-to-noise level to be around 8000 which is enough to detect small changes in the signal from the superfluid 3He-B sample. I also present the theories on which our measurements are based and analyze the NMR responses measured from the normal fluid and from the superfluid. The effect of rotation and vortices on the signal response is explained. We have also measured spin-wave spectra at different temperatures and rotation speeds. The data we have gathered shows the NMR response to be congruent with the theories and earlier measurements. All 3He measurements have been performed in a rotating cryostat, with which we can achieve sample temperatures below 500 μK. Overall, the measurement accuracy is enough to investigate the properties of 3He-B on approaching the zero temperature limit.

Tässä diplomityössä esittelen supranesteheliumin tutkimuksessa käyttämiämme ja viimeisen vuoden aikana uudistamiamme ydinmagneettiseen resonanssiin (nuclear magnetic resonance, NMR) perustuvia mittaustekniikoita. Tällä hetkellä tutkimuksemme keskittyvät 3He-B supranesteeseen. NMR-mittauspiirimme tärkein osa on 4 K:n lämpötilassa toimiva kahden MESFET:in kaskodikytkentään perustuva esivahvistin, joka on kapasitiivisesti kytketty korkean Q-arvon (testiolosuhteissamme Q-arvo noin 40000) LC-resonanssipiiriin. 3He-B supranestenäyte on sijoitettu resonanssipiirin osana olevan suprajohtavan kelan sisään. Mittauspiiriltä vaaditaan korkeaa herkkyyttä ja vähäistä kohinatasoa. Olemme mitanneet signaali-kohinasuhteen olevan luokkaa 8000, joka on riittävän hyvä havaitaksemme pienet näytteen aiheuttamat muutokset signaalissa. Esittelen myös mittaustemme perustana olevan teorian ja analysoin sekä normaali- että supranestetilasta mittaamiamme NMR-vasteita. Myös pyörityksen ja kvantittuneiden virtauspyörteiden eli vorteksien vaikutus NMR-signaaliin selostetaan. Olemme mitanneet spin-aaltospektrejä eri lämpötiloissa sekä eri pyöritysnopeuksilla. Keräämämme mittausaineisto osoittaa NMR-vasteen olevan teorioiden mukainen. Kaikki 3He-mittaukset on tehty pyörivässä kryostaatissa, jolla voimme jäähdyttää näytteemme alle 500 μK:n lämpötilaan. Kaiken kaikkiaan laitteistomme pystyy riittävän tarkkoihin NMR-mittauksiin tutkiessamme 3He-B:n ominaisuuksia nollalämpötilarajaa lähestyttäessä.
Description
Supervisor
Kaivola, Matti, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics
Thesis advisor
Krusius, Matti, Prof., Aalto University, Low Temperature Laboratory
Keywords
NMR, superfluid, helium-3, ydinmagneettinen resonanssi, supraneste, helium-3
Other note
Citation