The role of international professionals in firm internationalization – a case study of Finnish SMEs

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Global Management
Language
en
Pages
155 + 23
Series
Abstract
Objectives This study aims to explore the potential connections between international workforce diversity and firm internationalization and to find out whether causal cause and effect relations occur between the two. The current research seems to be focused on the relationship between international workforce diversity and firm internationalization from a one-sided viewpoint merely highlighting the potential positive effect that international professionals can have on firm internationalization. Yet, in order to achieve a holistic understanding, it is important to investigate the potential reversed connection as well, meaning whether firm internationalization can result in increased employment of international professionals, or higher international workforce diversity. Methodology This thesis is based on a multiple case study of selected ten Finnish SMEs. A case study methodology was chosen for the purposes of this thesis since case studies typically aim to arrive at novel research insights. The selected case companies of this study employ somewhat different numbers of international professionals and have rather different firm internationalization levels, which allowed to draw comparisons between the SMEs. The primary data was collected through semi-structured interviews. The interviews were based on the topics of recruitment and employment of international professionals as well as firm internationalization. Secondary sources were utilized to complement the primary data. Key Findings Although the potential effect of firm internationalization on international workforce diversity is vague in the literature, the empirical findings of this thesis give novel insights on the potential connection. Consequently, there seem to be three different internationalization factors that can all lead to the recruitment of international professionals. These factors include planning to enter a specific target market, the actual foreign market entry, and future aim to increase international operations. When it comes to the potential benefits of employing international professionals in firm internationalization, the empirical findings of this study are in line with the literature. Another novel finding of this thesis is that international workforce diversity and firm internationalization seem to be mutually connected to each other. This is because the recruitment and subsequent employment of international professionals can both precede and follow all four firm internationalization phases of (1) planning to enter a foreign market, (2) entering a foreign market, (3) the existing international operations, and (4) future aim to increase international operations. Moreover, the company managers seem to have an essential role in recruiting and leading international professionals as well as in firm internationalization. Certain international managerial features seem to be important in both concepts. However, the characteristics may not suffice alone but the leaders need to be able to enact and turn their international orientation and capabilities into the organization-wide competence to receive and include international professionals as well as to enter and operate in foreign markets, which is yet another important finding of this thesis.

Tavoitteet Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää mahdollisia yhteyksiä kansainvälisen työvoiman monimuotoisuuden ja yrityksen kansainvälistymisen välillä sekä tutkia vallitseeko kyseisten konseptien kesken mahdollisia syy-seuraussuhteita. Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa on keskitytty kansainvälisen työvoiman monimuotoisuuden ja yrityksen kansainvälistymisen väliseen suhteeseen yksipuolisesta näkökulmasta. Kirjallisuus korostaa vain potentiaalisia myönteisiä vaikutuksia, joita kansainvälisellä työvoimalla voi olla yrityksen kansainvälistymiseen. Kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää tutkia myös mahdollista käänteistä yhteyttä, tarkoittaen voiko yrityksen kansainvälistyminen puolestaan johtaa yrityksen kansainvälisen työvoiman monimuotoisuuden kasvuun. Menetelmät Tämä Pro gradu -tutkielma on kymmenen suomalaisen pk-yrityksen tapaustutkimus. Tämän tutkielman metodologiaksi valittiin tapaustutkimus, koska tapaustutkielmat pyrkivät tyypillisesti saavuttamaan uusia tutkimuslöydöksiä. Tähän tutkimukseen valitut tapausyritykset työllistävät jokseenkin eri määrän kansainvälisiä asiantuntijoita, ja kyseisten yritysten kansainvälistyminen on myös melko eri tasoilla. Tämä mahdollisti vertailun pk-yritysten välillä. Ensisijaiset tiedot kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joiden aiheet perustuivat kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytointiin ja työllistämiseen sekä yritysten kansainvälistymiseen. Toissijaisia lähteitä käytettiin ensisijaisten tietojen täydentämiseksi. Keskeiset tulokset Vaikka yritysten kansainvälistymisen vaikutus kansainvälisen työvoiman monimuotoisuuteen on kirjallisuudessa hämärä, tämän tutkielman empiiriset tulokset antavat uusia oivalluksia mahdollisesta yhteydestä. Tutkimustulosten pohjalta näyttää olevan kolme eri yrityksen kansainvälistymistekijää, jotka voivat kaikki johtaa kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytointiin. Näitä tekijöitä ovat yrityksen suunnitelma astua tietylle kansainväliselle kohdemarkkina-alueelle, todellinen kansainvälisille markkinoille pääsy ja tuleva tavoite lisätä kansainvälistä toimintaa. Mitä tulee kansainvälisten asiantuntijoiden työllistämisen potentiaalisiin hyötyihin yrityksen kansainvälistymisessä, tämän tutkimuksen empiiriset tulokset ovat linjassa kirjallisuuden kanssa. Toinen tämän tutkimuksen uusi havainto on se, että kansainvälisen työvoiman monimuotoisuus ja yrityksen kansainvälistyminen näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa. Tämä johtuu siitä, että kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytointi ja sitä seuraava työllistäminen voivat sekä edeltää että seurata kaikkia neljää yrityksen kansainvälistymisvaihetta, jotka ovat (1) yrityksen suunnitelma astua tietylle kansainväliselle kohdemarkkina-alueelle, (2) kansainvälisille markkinoille pääsy, (3) olemassa oleva kansainvälinen toiminta ja (4) tuleva tavoite lisätä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi yritysjohtajat näyttävät olevan keskeisessä roolissa sekä kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytoinnissa ja johtamisessa että yrityksen kansainvälistymisessä. Tietyt kansainväliset johtamisominaisuudet näyttävät olevan tärkeitä molemmissa konsepteissa. Kyseiset ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä yksin riitä. Johtajien on osattava soveltaa kansainvälistä orientoitumistaan ja osaamistaan koko organisaation kykyyn vastaanottaa ja integroida kansainvälisiä asiantuntijoita osaksi yritystä sekä sen kykyyn astua kansainvälisille markkinoille ja operoida niillä, mikä on tämän tutkielman kolmas tärkeä havainto.
Description
Thesis advisor
Piekkari, Rebecca
Keywords
international professionals, international workforce diversity, firm internationalization, SMEs, Finnish SMEs
Other note
Citation