Funktionalisoitujen polyolefiinien ja elastomeerien valmistus ja käyttö seosten kompatibilisoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Polymeeriteknologia
Mcode
Kem-100
Degree programme
Language
fi
Pages
123
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli valmistaa polyolefiini- ja elastomeeripohjaisia kopolymeerejä reaktiivisella ekstruusiolla sekä tutkia näiden käyttöä seosten kompatibilisoinnissa. Kirjallisuusosassa esitellään reaktiivisen ekstruusion perusmekanismi ja käsitellään polymeerien oksastusta funktionaalisilla yhdisteillä. Esitellään funktionalisoitujen polymeerien karakterisointitavat ja niiden käyttö seosten kompatibilisoinnissa. Kokeellisen osan esikokeissa testattiin oksastukseen, kirjallisuuden perusteella, valittujen matriisimateriaalien työstettävyyttä midiekstruuderissa. Polyolefiinien ja styreenitermoelastien työstö oli verraten helppoa. Polyolefiinipohjaisten termoelastien työstö oli sen sijaan hyvin hankalaa. Varsinaisessa koesarjassa tutkittiin ensin funktionaalisen monomeerin oksastusta matriisimateriaaleihin. Monomeeri oksastui kaikkiin tutkittuihin polymeereihin. Tutkittiin myös monomeerin alkupitoisuuden vaikutusta materiaalien oksastusasteeseen. Joillekin matriisimateriaaleille määritettiin todelliset oksastusasteet NMR-analyysin avulla. Oksastusaste kasvoi monomeerin alkupitoisuuden kasvaessa. Saavutetut oksastusasteet olivat 0 ja 2 p-%:n välissä. Tarkasteltiin myös lämpötilan vaikutusta oksastus-reaktioon. Lämpötilan muutoksilla ei saavutettu merkittäviä parannuksia oksastusasteissa eikä silloittuminen vähentynyt toivotulla tavalla. Valmistettujen kopolymeerien toimivuutta kompatibilisaattoreina kokeiltiin muutamissa kestomuoviseoksissa (PP/PA6, PP/PBT, PP/LCP ja PE/PA6). Seosten mekaanisia ominaisuuksia tutkittiin isku- ja vetokokein. PBT:n ja PA6:n seosten iskulujuutta ja vetomurtovenymää saatiin parannettua. Samalla kuitenkin vetokimmomoduuli pieneni. Seosten morfologiaa tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskopialla (SEM). Valmistetut kopolymeerit pienensivät dispergoituneen faasin partikkelikokoa ja paransivat sen adheesiota matriisiin.
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Heino, Markku
Hietaoja, Pirjo
Keywords
Other note
Citation