Merenmittausten kehittyminen Suomessa ja nykytilan analyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
83+4
Series
Abstract
Merenmittauksessa tavoitteena on kerätä syvyyspisteaineistoa painettuja ja elektronisia merikarttoja varten, jotta merenkulkujoille voidaan taata turvallinen navigointi. Merenmittausta on Suomessa suoritettu systemaattisesi 1800-luvulta lähtien. Tänä aikana merenmittaus- ja paikannusmenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti. Paikannusmenetelmien avulla syvyyspisteaineistot voidaan paikantaa oikeille paikoille. Merenmittausmittausmenetelmien kehittyminen on mahdollistanut pohjatopografian mallintamisen entisten linjoittaisten syvyyspistemallien sijaan. Satelliittipaikannuksella voidaan merenmittaukset paikantaa metrin tarkkuudella. Merenmittaukseen on luotu kansainväliset normit, jotka antavat viitekehyksen mittausten laadukkaaseen suorittamiseen. Kansallisesti on määritetty suositus paikkatiedon laadunhallintaan. Tässä työssä esiteltiin Merenkulkulaitoksessa käytetyt merenmittaus- ja paikannusmenetelmät. Lisäksi kuvattiin laadunvalvontamenetelmät merenmittausprojektin etenemisen aikana suunnitelmasta valmiiksi syvyyspisteaineistoksi. Tiukentuneet laatuvaatimukset ovat aiheuttaneet sen, että kaikkia tehtyjä mittauksia ei voida hyväksyä normiviitekehyksen mukaisesti. Vanhoja mittauksia on ainoastaan graafisessa muodossa ja näiden tietojen hyödyntäminen on kyseenalaista käytettyjen suurten linjavälien ja epätarkkojen paikannusmenetelmien takia. Väylien ulkopuolisilta alueilta 9 % on mitattu kansainvälisten laatuvaatimusten edellyttämällä tarkkuudella. Kaikkiaan numeerisena aineistona olevaa merenmittausta on tehty 25 % Suomen merialueiden pinta-alasta. Tästä seuraakin kysymys, milloin, jos koskaan, Suomen vesialueiden voisi olettaa olevan mitattu vaadittuun laatutasoon?
Description
Supervisor
Vermeer, Martin
Thesis advisor
Henriksson, Riikka
Keywords
hydrographic surveying, merenmittaus, positioning, paikannus, quality, laatu, standards, normit
Other note
Citation